AGROTUR II

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.03.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.076.829,00€
Prispevek ESRR:
915.304,65€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.03.20
Project progress: 
63%
Budget: 
1076829.00€
Prispevek ESRR: 
915304.65€

AGROTUR II

Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.1.
Prednostna naložba: 
PN 6c
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj je (1) okrepiti čezmejno sodelovanje/povezovanje deležnikov pri pripravi skupnih agroturističnih orodij za varstvo in trajnostno rabo dediščine, (2) zmanjšati negativni vpliv pridelave tradicionalnih kraških produktov na okolje ter (3) izboljšati kakovost in okrepiti skupno promocijo kraškega terana in pršuta. Predlagani projekt prispeva k razvoju trajnostnega turizma in varstvu dediščine z aktivnostmi za okrepitev skupnega upravljanja z naravnimi viri v območju čezmejnega Krasa.

Povzetek projekta: 

Matični kras je enotno čezmejno geografsko območje z bogato naravno in kulturno dediščino. Preplet kulturne krajine z območji ohranjanja narave daje Krasu edinstvenost v svetovnem merilu in ponuja še neizkoriščene priložnosti v agroturizmu. Podoba Krasa se je v zadnjih desetletjih močno spremenila. Iz tradicionalno obdelanih kmetijskih površin in travnikov je nastala z grmišči in gozdom prerasla pokrajina. Spodbujanje aktivnosti za razvoj kmetijske in turistične dejavnosti lahko izrazito prispeva k ohranjanju poseljenosti, tradicionalni rabi zemljišč ter varstvu kraške dediščine. Eden izmed razlogov za opuščanje rabe zemljišč in zaraščanje je slabša čezmejna povezanost lokalnih deležnikov in prepočasno prilagajanje tržnim trendom. S projektom bomo deležnikom pomagali vpeljati sodobnejše pristope pri pridelavi tradicionalnih kraških produktov (vpeljava aplikacije spremljanja stanja v vinogradih e-Karst, optimizacija procesov pri pridelavi vina in pršuta). Naš cilj je izboljšati/poenotiti kakovosti in povzdigniti konkurenčnost ob hkratnem zmanjšanju vpliva na okolje ter nižanju stroškov. Z regionalnim in medinstitucionalnim sodelovanjem bomo pomagali pri čezmejni zaščiti terana kot tradicionalnega pridelka Krasa. V okviru promocije Krasa bomo vzpostavili nove itinerarje in čezmejni center za promocijo lokalnih produktov z regionalno vinoteko v Štanjelu. Nadgradili bomo že vzpostavljeno platformo nastanitev Hotel dobrega terana ter poskrbeli za njeno boljšo prepoznavnost s sodobnimi pristopi trženja. S projektom bomo pomagali lokalnemu prebivalstvu pri dvigu kakovosti lokalnih produktov, konkurenčnosti in prepoznavnosti.

Glavni rezultati: 

1. skupni razvoj zelenega agroturizma na Krasu za ohranjanje čezmejne dediščine in tradicionalnih lokalnih produktov; 2. vzpostavljena orodja za podporo skupnega izvajanja Pravilnika o čezmejni pridelavi in zaščiti terana kot primer dobre prakse za oblikovanje podobnih skupnih upravljavskih orodij za druge čezmejne produkte. Izhodišče turistične ponudbe so kakovostni proizvodi in neonesnaženo naravno okolje, k čemur prispeva projekt z zmanjševanjem onesnaževal in optimizirano uporabo vode preko vzpostavljenega spletnega sistema za kontrolo, analizo stroškov in koristi, izboljšano prakso in tehnologijami pridelave lokalnih produktov ter krepitvijo kapacitet deležnikov. Zadnje bo prispevalo tudi k pospešenemu sprejemanju in izvajanju Pravilnika o čezmejni zaščiti terana. Preko nadgradnje skupne spletne platforme, novih itinerarjev in akcijskega načrta za skupne nastope na trgu bomo povezali lokalne pridelovalce, ponudnike ter naravno in kulturno dediščino. Z namenom izboljšati dostopnost bodo zagotovljene dodatne turistične prevozne linije. S skupnimi predstavitvami na festivalih, mednarodnih sejmih in turističnih dogodkih, poenotenim promocijskim materialom ter multimedijsko dejavnostjo bomo zagotovili večjo prepoznavnost lokalnih produktov, ponudbe in destinacije. Velik prispevek k promociji ter povečanju ponudbe bo doprinesla tudi vzpostavitev skupnega čezmejnega Centra za promocijo lokalnih produktov z regionalno vinoteko ter informacijsko točko razpršenega hotela v Štanjelu.

Partner

Vodilni partner

Kmetijski inštitut Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Università degli Studi di Trieste

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Universita degli studi di Udine

Udine
ITA

Projektni partner št.3

Univerza v Novi Gorici

Goriška
SLO

Projektni partner št.4

Občina Komen

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.5

Confesercenti Venezia

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
AGROTUR2_SLO.pdf
( 575 bytov, published on 20 Julij, 2018 - 12:42 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Cilj je izboljšati kakovost in povzdigniti konkurenčnost ob hkratnem zmanjšanju negativnega vpliva na okolje ter nižanju stroškov. V okviru promocije Krasa bodo vzpostavili nove itinerarje in čezmejni center za promocijo lokalnih produktov z regionalno vinoteko v Štanjelu. Nadgradili bodo že vzpostavljeno platformo nastanitev »Hotel dobrega terana« ter poskrbeli za njeno boljšo prepoznavnost. S projektom bodo pomagali lokalnemu prebivalstvu izboljšati kakovost, konkurenčnost in prepoznavnost lokalnih produktov.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (31. 5. 2020)

Nedavno smo predstavili rezultate projektnih aktivnosti na mednarodnem simpoziju Akademija o teranu v Štanjelu, pred tem pa na več dogodkih, namenjenih različnim ciljnim skupinam, ter v medijih. S projektnimi partnerji v vzorčnih kraških vinogradih sledimo boleznim vinske trte, vodnemu stresu, dozorelosti in vinogradniško-vinarskim parametrom predelave terana. Opravljamo raziskave polifenolnih profilov grozdja, z namenom izboljšati fenolno zrelost grozdja ter mikrobiološke analize mlečnokislinskih bakterij. Rezultate sprotno objavljamo v novo vzpostavljeni spletni aplikaciji e-Karst. Kraški vinogradniki, ki sledijo izboljšanim vinogradniško-vinarskim tehnologijam, so za doseganje posebnih parametrov kakovosti terana prejeli posebna priznanja.

Kontakti

Kmetijski inštitut Slovenije

00386 (0) 12805262
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
Klemen Lisjak

Università degli Studi di Trieste

0039 0405583001
Piazzale Europa 1, 34123, Trieste, Italia
Passamonti Sabina

Universita degli studi di Udine

0039 0432558600
Via Palladio 8, 33100 Udine, Italia
Sivilotti Paolo

Univerza v Novi Gorici

00386 (0) 53315223
Rožna Dolina, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Butinar Lorena

Občina Komen

00386 (0) 57310450
Komen 86, 6223 Komen, Slovenija
Modic Erik

Confesercenti Venezia

0039 041959405
Via A. da Mestre 36, 30174 Venezia, Italia
Bellato Alessia