CB_WBL

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
22 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.10.19
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
804.427,70€
Prispevek ESRR:
683.763,54€

The project in numbers

Trajanje: 
22 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.10.19
Project progress: 
100%
Budget: 
804427.70€
Prispevek ESRR: 
683763.54€

CB_WBL

Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Okrepiti sodelovanje med ponudniki javnih storitev izobrazevanja in podjetji programskega območja v praktičnem usposabljanju z delom s pomočjo inovativnih postopkov in enotnih standardov za izvedbo čezmejnih mobilnosti. Projekt ponuja skupne rešitve za skupne izzive in priložnosti, kot so navedene v C.1, z ukrepi, ki ciljajo na krepitev zmoglivosti institucionalnega sodelovanja.

Povzetek projekta: 

Kljub temu da so na voljo evropska ogrodja in instrumenti, kot so EQF in ECVET, ki omogočajo primerljivost in prenos učnih izidov, s čimer naj bi bilo olajšano sodelovanje med akterji poklicnega izobraževanja različnih nacionalnih sistemov, to dejstvo samo po sebi ni privedlo do večjega čezmejnega sodelovanja v poklicnem izobraževanju na programskem območju med slovenskimi in italijanskimi akterji. Skupni izziv je zato ponuditi, kar akterji poklicnega izobraževanja na čezmejnem območju še potrebujejo, da se učinkovito povežejo in postanejo skupno konkurenčni v širšem evropskem in mednarodnem okolju. Kar potrebujejo, sta v prvi vrsti občutek za čezmejno sodelovanje ključnih oseb (in seveda izboljšanje njihovih kompetenc povezanih s tem); nadalje - okvirni dogovor odgovornih oblasti za poklicno izobraževanje in zastopnikov delodajalcev o čezmejnem upravljanju in pospeševanju učne mobilnosti; nazadnje pa še rešitve in podporna orodja prilagojena slovensko-italijanskemu obmejnemu območju, ki naj pripomorejo k učinkoviti povezavi in skupnemu nastopanju tudi v drugih okoljih. Pričakovana sprememba, ki jo želimo doseči, je umestitev institucionalnega omizja, ki bo razvilo, spodbujalo in spremljalo čezmejno sodelovanje v poklicnem izobraževanju s poudarkom zlasti na na delu temelječem učenju; ob tem pa ponudil akterjem tega sodelovanja pripomočke in podporna orodja, ki jim bodo omogočila, da se ne pretirano obremenjujejo s formalnimi aspekti sodelovanja, ampak se raje osredotočijo na učne rezultate načrtovanih mobilnosti. Ciljna situacija, ki se bo vzpostavila po zaslugi učinkov projekta, bo šolam, izobraževalnim ustanovam in MSP programskega območja omogočila, da se učinkovito povežejo, uspešno sodelujejo v projektih učne mobilnosti in skupno zastavijo strateška partnerstva z akterji drugih območji (npr. Alpska in Jadransko-jonska makroregija).

Glavni rezultati: 

Rezultat, ki ga želi doseči projekt, je 10-odstotno povečanje čezmejnega praktičnega usposabljanja z delom, ki vključuje akterje programskega območja, torej ponudnike javnih storitev izobraževanja in podjetja, z obeh strani meje. Rezultat projekta je povezan s kazalnikom rezultata osi programa, saj predpostavlja povečano čezmejno sodelovanje med državljani (dijaki, družinami) in institucijami (šolami) programskega območja v glavnem preko vzpostavitve novih kanalov komuniciranja in sodelovanja med zainteresiranimi organizacijami (šole, podjetja). Prispevek kazalniku rezultata osi, ki pri zainteresiranih straneh meri dojemajo obsega čezmejnega sodelovanja in njegovo kakovost, bo pomemben, saj bo v aktivnosti in neposredne učinke projekta na široko zaobjel ponudnike javnih storitev PSI in gospodarske subjekte (MSP, podjetja). Glede na značilnosti ciljnih skupin lahko projekt prispeva izboljšanju dojemanja čezmejnega sodelovanja med mladimi, za katere je raziskava Eurobarometer (september 2015) pokazala, da so manj vključeni v čezmejno sodelovanje kot starejši. Predlagan kazalnik rezultata želi izmeriti vpliv projekta na posredne koristnike. Iskani podatek: udeleženci mobilnosti - dijaki, diplomanti (največ eno leto po zaključku študija), operaterji PSI -, ki se je začela v letu, za katero se ugotavlja stanje. Vir podatkov: nacionalni agenciji programa Erasmus+.Način zajetja: iz baze podatkov projektov tranznacionalnih učnih mobilnosti PSI ISFOL se izločijo organizacije italijanskega dela programskega območja, ki pošiljajo v organizacije na slovenski strani programskega območja;podobno, le zrcalno, se zajame iz baze CMEPIUS v Sloveniji. Izhodiščna vrednost in osnova za meritev letnega prirastka bo podatek za leto 2016, ki bo pridobljen v okviru aktivnosti DS3.2.2.Po l. 2017 bo za meritve poskrbelo institucionalno omizje za soočenje predvideno s protokolom o soglasnosti (DS3.1).

Partner

Vodilni partner

Zadružni center za socialno dejavnost - Centro cooperativo di attività sociali - Cooperativa sociale - Società cooperativa

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

Gospodarska zbornica Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

Šolski center Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.4

ECIPA SOCIETA' CONSORTILE a R.L.

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
CB_WBL_SLO.pdf
( 482 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:50 )
Promocijski letak CB_WBLPromocijski letak CB_WBL
letak_a5_v3.pdf
( 292 bytov, published on 20 Marec, 2019 - 13:51 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Cilj projekta je okrepiti sodelovanje med ponudniki javnih storitev izobraževanja in podjetji programskega območja v praktičnem usposabljanju z delom s pomočjo inovativnih postopkov in enotnih standardov za izvedbo čezmejnih mobilnosti. Ciljna situacija, ki bo vzpostavljena na podlagi predvidenih učinkov projekta, bo izobraževalnim ustanovam in MSP programskega območja omogočila, da se učinkovito povežejo, uspešno sodelujejo v projektih učne mobilnosti in skupno zastavijo partnerstva tudi z akterji z drugih območij.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (14/12/2018)

V okviru projekta smo doslej izvedli tri skupne čezmejne delavnice: s tem smo okrepili sodelovanje med ključnimi akterji v poklicnih in strokovnih šolah ter predstavniki gospodarstva. Usposabljanja so se zaključila s polnim uspehom, saj je bil dosežen in presežen ciljni kazalnik. Poleg tega smo v partnerski skupini organizirali več srečanj ekspertov s področja poklicnega in stokovnega izobraževanja, kar je rezultiralo v pripravi dveh primerjalnih analiz med državama v kontekstu mobilnosti in sistema izobraževanja. V okviru analiz je skupina, zadolžena za iskanje rešitev in orodij za čezmejno praktično usposabljanje z delom, predstavila svoje izsledke in v trenutni fazi se gradijo prvi blueprinti digitalne platforme, ki bo lansirana v letu 2019. V novembru smo med drugim organizirali tudi tri čezmejne tečaje v Novi Gorici, Vidmu in Zagraju in ravno tako dosegli ciljni kazalnik. V kratkem bomo organizirali tiskovno konferenco, kjer bo podpisan sporazum o čezmejnem sodelovanju med javnimi institucijami in deležniki poklicnega in strokovnega izobraževanja za čezmejno praktično usposabljanje z delom.

 

Kontakti

Zadružni center za socialno dejavnost - Centro cooperativo di attività sociali - Cooperativa sociale - Società cooperativa

0039 040573141
Via della Ginnastica 72, 34142 Trieste, Italia
Jazbec Branko

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje

00386 (0) 125864200
Kajuhova ulica 32, 1000 Ljubljana, Slovenija
Mali Darko

Gospodarska zbornica Slovenije

00386 (0) 15898000
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana Slovenija
Sever Andreja

Šolski center Nova Gorica

00386 (0) 56205700
Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Hodak Adrijana

ECIPA SOCIETA' CONSORTILE a R.L.

39 041928638
Marghera, Via della Pila 3B, 30175 Venezia, Italia
Povolato Matteo