EDUKA2

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
20 mesecev
Začetek: 01.09.17
Konec: 30.04.19
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
775.500,00€
Prispevek ESRR:
659.175,00€

The project in numbers

Trajanje: 
20 mesecev
Start / End: 
01.09.17 to 30.04.19
Project progress: 
100%
Budget: 
775500.00€
Prispevek ESRR: 
659175.00€

EDUKA2

Čezmejno upravljanje izobraževanja
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Projekt bo podpiral krepitev zmogljivosti in čezmejnega institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja. Javni organi, vključeni v projekt, bodo šole in univerze, ob njih pa ključni deležniki, na primer raziskovalni centri in ustanove narodnih in jezikovnih manjšin, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Namen projekta je načrtovanje in realizacija enotnih rešitev za čezmejne izzive, predvsem na področju razvoja orodij za usklajeno upravljanjein izdelave enotnih didaktičnih modelov.

Povzetek projekta: 

Projekt rešuje skupni izziv programskega območja, in sicer šibke zmogljivosti čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja. Splošni cilj projekta je krepiti te zmogljivosti in privesti do pričakovanih sprememb obstoječega stanja z razvijanjem orodij za usklajeno upravljanje in z izdelavo enotnih didaktičnih in izobraževalnih modelov. Predvidene dejavnosti bodo koristile še posebej šolam in univerzam programskega območja s tremi neposrednimi učinki. Prvi zadeva izdelavo enotnega strateškega dokumenta o skupnih didaktičnih modelih s smernicami, enotnimi metodami in skupnimi vsebinami o temah, ki zadevajo varstvo kulturnih, jezikovnih, okoljskih in naravnih virov; slednjega bo pripravila mreža za čezmejno sodelovanje, sestavljena iz šol, univerz, raziskovalnih centrov in ustanov narodnih in jezikovnih manjšin. Drugi učinek predvideva skupno usposabljanje učiteljev, ki bo zagotovilo prenos zgoraj omenjenih skupnih didaktičnih modelov v šolsko in visokošolsko okolje. Tretji učinek zadeva izdelavo enotnega strateškega dokumenta med univerzami in deležniki z namenom lažjega upravljanja postopkov priznavanja nazivov in kvalifikacij čezmejnih študentov in diplomantov na področju vzgoje in izobraževanja. V ta namen bomo razvili podporna gradiva in službe ter usposobili operaterje na univerzah. Načrtovani pristop mrežnega sodelovanja med učitelji različnih šol in univerz ter raziskovalci je temeljni pogoj za utrditev čezmejnega sodelovanja, saj zagotavlja sintezo najnovejših teoretskih znanj in neposrednih »terenskih« izkušenj v obeh državah. Novost in izvirna rešitev projekta je tudi v tem, da bo širil rabo tehnologij na področju vzgoje in izobraževanja prek spletnih didaktičnih gradiv in programov izobraževanja na daljavo (e-learninga).

Glavni rezultati: 

Namen projekta je okrepiti zmogljivost javnih organov in deležnikov, ki delujejo v izobraževalnem sektorju, na področju čezmejnega sodelovanja in upravljanja, in sicer z vzpostavitvijo funkcionalne mreže čezmejnega sodelovanja med šolami, univerzami, raziskovalnimi centri ter ustanovami narodnih in jezikovnih manjšin. Mreža bo delovala v skladu s skupnim strateškim dokumentom, v katerem bomo opredelili skupne izzive in enotne rešitve na področju izobraževanja o temah, ki zadevajo varstvo kulturnih, jezikovnih, okoljskih in naravnih virov, npr. na področju didaktike manjšinskih, regionalnih jezikov in sosedskih jezikov ter na področju didaktike za osveščanje o preprečevanju tveganj, povezanih z izrabo tal in klimatskimi spremembami. Omenjene zmogljivosti bomo okrepili z doseganjem teh specifičnih rezultatov:•okrepljena zmogljivost javnih organov na področju upravljanja in izvajanja kohezijskih politik med izobraževalnimi sistemi za reševanje skupnih izzivov na področju didaktike;•večja učinkovitost pri čezmejnem upravljanju in usklajevanju porabe javnih virov na področju didaktike;•utrjena sposobnost sodelovanja v partnerstvu in čezmejnih mrežah ter ve ja sposobnost medkulturne komunikacije med akterji, ki delujejo na področju izobraževanja; •boljše poznavanje jezika sosednje države z ustreznim podpiranjem didaktike manjšinskih in sosedskih jezikov; •bolj razširjena uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za potrebe čezmejnega upravljanja izobraževalnih sistemov in na področju didaktike;•večja integracija narodnih in jezikovnih veščin in manjšin;•vzpostavitev stikov in odnosov na področju komunikacije in sodelovanja za preprečevanje nastajajočega družbenega razslojevanja in spodbujanje socialne kohezije;•večja socialna inkluzija in integracija mladih migrantov in beguncev, ki so vključeni v sistem javnega šolanja kot ranljive in prikrajšane skupine.. Namen projekta je okrepiti zmogljivost javnih organov in deležnikov, ki delujejo v izobraževalnem sektorju v okviru čezmejnega sodelovanja in upravljanja, in sicer z usposabljanjem učiteljev in poenostavljanjem postopkov za priznavanje izobraževanja in poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v sosednji državi.Omenjene zmogljivosti bomo okrepili z doseganjem teh specifičnih rezultatov:•boljše skupno usposabljanje učiteljev na področju inovativnih didaktičnih metodologij in orodij v čezmejnem okolju, didaktike manjšinskih, regionalnih in sosedskih jezikov ter na področju osveščanja o naravnih tveganjih, ki so posledica izkoriščanja tal in klimatskih sprememb;•koordinirano in enotno upravljanje postopkov priznavanja izobraževanja in kvalifikacij, ki jih visokošolski zavodi podeljujejo na programih, ki študente izobražujejo za delo na področju vzgoje in izobraževanja;•razvoj podpornih storitev svetovanja študentom in diplomiranim kadrom na področju vzgoje in izobraževanja za u inkovitejše vodenje upravnih postopkov priznavanja izobraževanja in kvalifikacij, pridobljenih v sosednji državi, tudi z usposabljanjem strokovnih delavcev visokošolskih služb;•večja čezmejna mobilnost študentov in delavcev na področju izobraževanja; •inkluzivna rast in razvoj programskega območja s kvantitativnim in kvalitativnim dvigom zaposlitvene ravni, še posebej med mladimi v čezmejnem prostoru, predvsem na področju izobraževanja;•pridobivanje kulturnih, jezikovnih in tehni nih znanj in veščin, ki jih ključni akterji potrebujejo za učinkovitejše varstvo kulturnih in naravnih virov;•boljše poznavanje naravnih tveganj, ki so posledica pretiranega izkoriščanja tal in klimatskih sprememb;•izboljšanje didaktičnih modelov, izobraževalnih procesov in u inkovitosti šolskih sistemov, t. j. ključnih dejavnikov za povečanje konkurenčnosti čezmejnega prostora.

Partner

Pridruženi partnerji projekta so sledeči:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Deželni šolski urad (Ufficio scolastico regionale - USR) je periferna enota Ministrstva za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Italijanske republike (Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca).Urad med drugim:spremlja spoštovanje splošnih predpisov na področju izobraževanja in minimalnih standardov storitev, realizacijo učnih programov, raven učinkovitosti  izobraževalnih procesov in spoštovanje splošnih standardov;zagotavlja realizacijo nacionalnih politik na področju dela z učenci, dijaki in študenti;vodi administrativne in računovodske procese za zagotavljanje ustreznih orodij, pogodbenih podlag in konvencij splošnega značaja, ki zadevajo vse deželne službe, pristojne za to podro je;v sodelovanju z občinami, pokrajinami in deželo dopolnjuje nacionalne izobraževalne programe, ki so v njegovi pristojnosti, z dodatnimi ponudbami, na primer na področju izobraževanja odraslih, visokega strokovnega izobraževanja in na področju odnosov med šolami in trgom dela;spremlja delovanje nedržavnih šol s koncesijo ter tujih izobraževalnih zavodov v Italiji;izobraževalnim ustanovam dodeljuje ustrezna finan na sredstva in kadre;spremlja delovanje izobraževalnih zavodov z namenom, da se preveri njihova učinkovitost in oceni izvajanje vzgojno-izboraževalnih načrtov;ima pristojnosti razsodnega organa v primeru sporov na kadrovskem podro ju za učno in neučno osebje, zaposleno pri raznih službah in uradih; v pravdnih postopkih je subjekt uveljavljanja obveznosti (pasivna legitimacija).Pridruženi partner bo predstavljal dodano vrednost za projektne aktivnosti, saj bo referent VP za vsa vprašanja, povezana s šolskim sistemom v deželi Furlaniji Julijski krajini. Pridruženega partnerja bomo sproti obveščali o projektnih aktivnostih in ga povabili k sodelovanju na različnih dogodkih.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Referenčna služba na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS je Urad za razvoj izobraževanja. Urad opravlja naloge, ki so povezane z delom vladnih strokovnih svetov za izobraževanje, s sodelovanjem v evropskem informacijskem omrežju Eurydice, z evalvacijo šolskega sistema, z vodenjem projektov kohezijske politike Evropske unije ter s pripravo podlag za razvojnoraziskovalno delo za področja predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva, višjega strokovnega šolstva, izobraževanja odraslih, glasbenega šolstva ter izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Urad tudi koordinira in spremlja mednarodne raziskave, ki so podlaga za načrtovanje izobraževalne politike. Pridruženi partner bo predstavljal dodano vrednost za projektne aktivnosti, saj bo referent za vsa vprašanja, povezana s šolskim sistemom v Republiki Sloveniji. Pridruženega partnerja bomo sproti obveščali o projektnih aktivnostih in ga povabili k sodelovanju na različnih dogodkih.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ-AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost se v sklopu Dežele FJK ukvarja z vsemi temami, ki zadevajo to podro je; s tem zagotavlja ustrezno koordinacijo procesov, za katere so pristojne Dežela ali lokalne skupnosti in ki zadevajo posamezne izobraževalne ustanove. Sektor nadalje podpira razvoj vzgojne in didaktične ponudbe; s specifičnimi smernicami in akcijami spodbuja poučevanje jezikov in kultur avtohtonih manjšinskih skupnosti z namenom, da se v sklopu šolskega sistema okrepi ve jezičnost in da se v izobraževalnih procesih ovrednoti bogastvo, ki ga predstavlja kulturna, zgodovinska in jezikovna raznolikost Furlanije - Julijske krajine. Te vrednote se namreč v izobraževalnih procesih prenašajo na mlajše generacije ter omogočajo poznavanje in primerjanje sosedskih izobraževalnih modelov.Pridruženi partner bo predstavljal dodano vrednost za projektne aktivnosti, saj bo referent za vsa vprašanja, povezana s šolskim sistemom v deželi Furlaniji Julijski krajini. Pridruženega partnerja bomo sproti obveščali o projektnih aktivnostih in ga povabili k sodelovanju na različnih dogodkih.

Vodilni partner

SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT/ISTITUTO SLOVENO DI RICERCHE

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

SOCIETÂT FILOLOGJICHE FURLANE – SOCIETÀ FILIOLOGICA

Videm
ITA

Projektni partner št.3

Univerza v Novi Gorici

Goriška
SLO

Projektni partner št.4

Università Ca' Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.5

UNIVERZA NA PRIMORSKEM/UNIVERSITÀ DEL LITORALE

Obalno-kraška
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
EDUKA2_SLO.pdf
( 504 byti, published on 29 Junij, 2018 - 17:44 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt podpira krepitev zmogljivosti in čezmejnega institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja. Javni organi, vključeni v projekt, so šole in univerze, ob njih pa ključni deležniki, na primer raziskovalni centri in ustanove narodnih in jezikovnih manjšin, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Namen projekta je načrtovanje in realizacija enotnih rešitev za čezmejne izzive, predvsem na področju razvoja orodij za usklajeno upravljanje in izdelavo enotnih didaktičnih modelov.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.05.2018)

Ustvarili smo mrežo čezmejnega sodelovanja EDUKA2, ki jo sestavljajo projektni partnerji in nad trideset izobraževalnih ustanov. Znotraj mreže deluje osemnajst čezmejnih delovnih skupin učiteljev, profesorjev in raziskovalcev, ki pripravljajo skupne didaktične modele znotraj šolskih sistemov programskega območja. Delovne skupine bodo realizirale tudi podporne dejavnosti, namenjene odpravljanju ovir pri vzpostavljanju skupnega čezmejnega študijskega prostora in trga dela, zlasti za poklic vzgojitelja in učitelja.

Kontakti

SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT/ISTITUTO SLOVENO DI RICERCHE

0039 040636663
Via/ul. Beccaria 6, 34133 Trieste, Italia
Vidau Zaira

INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA

00386 (0) 12001872
Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana, Slovenija
Zver Sofija

SOCIETÂT FILOLOGJICHE FURLANE – SOCIETÀ FILIOLOGICA

0039 0432501598
Ul. Manin 18, 33100 Videm, Italija
Medeot Feliciano

Univerza v Novi Gorici

00386 (0) 53315223
Rožna Dolina, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Toroš Ana

Università Ca' Foscari Venezia

0039 0412348337
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italia
Coonan Carmel Mary

UNIVERZA NA PRIMORSKEM/UNIVERSITÀ DEL LITORALE

00386 (0) 56117500
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Mezgec Maja