ENGREEN

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
29 mesecev
Začetek: 01.04.20
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 4
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
872.128,09€
Prispevek ESRR:
741.308,87€

The project in numbers

Trajanje: 
29 mesecev
Start / End: 
01.04.20 to 31.08.22
Project progress: 
100%
Budget: 
872128.09€
Prispevek ESRR: 
741308.87€

ENGREEN

Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.2.
Prednostna naložba: 
PN 6d
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj projekta je spodbujati čezmejno sodelovanje za zagotovitev dobrega stanja ohranjenosti EU pomembnih in drugih zavarovanih vrst, vezanih na zeleno infrastrukturo v čezmejni IT-SI kulturni krajini. Vzpostaviti želimo inovativen mehanizem za skupen razvoj zelene infrastrukture ter doseganje gospodarskih potencialov območja v korist biotske raznovrstnosti in prebivalcev preko vključevanja koncepta ekosistemskih storitev in participativnega sodelovanja deležnikov v celostno upravljanje.

Povzetek projekta: 

Kulturna pokrajina v programskem območju je območje velike biotske raznovrstnosti. Habitati EU pomembnih in drugih zavarovanih vrst so poleg območij ohranjanja narave (Natura,ZO,MAB,EPO…) še kali, suhi zidovi, ledenice, močvirja, gramoznice, mlinščice, itd, ki so povezani v mrežo (pol-)naravnih območij oz. t.i. zeleno infrastrukturo (ZI). Skupen izziv predstavlja izguba ZI in povezanih ekosistemskih storitev zaradi opuščanja rabe in tujerodnih vrst. Glavni cilj projekta je spodbujati čezmejno sodelovanje za zagotovitev dobrega stanja ohranjenosti vrst/habitatov, vezanih na ZI v IT-SI kulturni krajini. Učinki so: povezovanje ZI, prenos znanj in dobrih praks, razvoj orodij za upravljanje, 17 pilotnih aktivnosti za obnovo ZI in izvedba vsaj 25 dogodkov. Spremembe bodo: boljše stanje biotske raznovrstnosti, boljša povezanost ekosistemov, preprečevanje tveganj, boljša ozaveščenost deležnikov. Koristi bodo imeli upravljalci ZI, obiskovalci, lokalne skupnosti, MSP, NGO, drugi uporabniki ZI. Čezmejno sodelovanje je potrebno za povezovanje mreže ZI in varstvo vrst/habitatov na obeh straneh meje. Novost bo v skupnem mehanizmu za razvoj ZI, vključno s prenosom obstoječih praks, participativnim vključevanjem deležnikov (npr.fokusne skupine, LivingLab), uporabi novih materialov za obnovo ZI.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta bo okrepljeno upravljanje ekosistemov in obnova biotske raznovrstnosti prek obnove zelenih infrastruktur (ZI) in ekosistemskih storitev (ESS) v čezmejni IT-SI kulturni krajini, kar se v celoti povezuje z rezultatom SC3.2. Le-ta bo dosežen prek vmesnih rezultatov:
- pripravljena izhodišča, skupne smernice in načrti za celostno strategijo ohranjanja in razvoja biotske raznovrstnosti za boljše
upravljanje ZI v čezmejni IT-SI kulturni krajini oz. na pilotnih območjih; 
- 17 izvedenih čezmejnih pilotnih aktivnosti za obnovo elementov ZI (npr. malih močvirij in kalov, suhih zidov, ledenic, mlinščic,
gramoznic, itd.), ki predstavljajo habitate EU pomembnih vrst in zagotavljajo ESS v korist naravi in prebivalcem; 
- izvedba skupnih aktivnosti za okrepitev čezmejnega poznavanja stanja in valorizacije vrst, habitatov in elementov ZI na obeh straneh meje kot so identifikacija primerov dobrih praks varstva/obnove biotske raznovrstnosti v kulturni krajini, izvedba fokusnih skupin za participativno vključevanje deležnikov (npr. upravljalcev, lastnikov, prebivalcev, obiskovalcev) in vzpostavitve delovne skupine v okviru obstoječega čezmejnega konzorcija za gradnjo suhih zidov. Dejavnosti bodo temeljile na opravljeni analizi pritiskov in groženj, ki vodijo v opuščanje tradicionalne rabe kulturne krajine in posledično izgubo ESS, ter na analizi obsega negativnega vpliva tujerodnih vrst. V dejavnosti bo vključen akademski sektor (npr. Univerza na Primorskem, Univerze v Udinah, Padovi, Bologni, Carinzia in Ljubljani) in čezmejni strokovnjaki, pristojni za izobraževanje in raziskovanje na področju varstva biotske raznovrstnosti in ekosistemov (npr. ZRSVN). Projekt bo pripomogel tudi h krepitvi kapacitet vzgojno izobraževalne vertikale za spodbujanje trajnostnega in odgovornega zavedanja in vedenja, zlasti znotraj zavarovanih in naravovarstveno pomembnih območij (npr. izvedenih vsaj 10 dogodkov/prireditev za širšo javnost in vsaj 15 izobraževalnih dogodkov).

Partner

Vodilni partner

Javni zavod Park Škocjanske Jame-The Škocjan Caves Regional Park

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Univerza na Primorskem-University of Primorska

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

GAL Venezia Orientale

Venezia
ITA

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je spodbujati čezmejno sodelovanje za zagotovitev dobrega stanja ohranjenosti EU pomembnih in drugih zavarovanih vrst, vezanih na zeleno infrastrukturo v čezmejni IT-SI kulturni krajini. Vzpostaviti želimo inovativen mehanizem za skupen razvoj zelene infrastrukture ter doseganje gospodarskih potencialov območja v korist biotske raznovrstnosti in prebivalcev preko vključevanja koncepta ekosistemskih storitev in participativnega sodelovanja deležnikov v celostno upravljanje.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA  (14.1.2021):

V letu 2020 so partnerji začeli z izvajanjem pilotnih aktivnosti: obnova treh kalov v Parku Škocjanske jame, obnova ledenice s kalom v Naravnem rezervatu doline Glinščice, vrednotenje biotske raznovrstnosti na Krasu, izlov tujerodnih zlatih ribic iz kalov ter zagon pilotnih aktivnosti na območju zahodnega Veneta. Izvedenih je bilo 15 dogodkov za ozaveščanje širše javnosti in poletna šola za študente. Začel se je tudi niz virtualnih Bioloških večerov, ki se bodo odvijali vse do meseca maja 2021. Mogoče jih je spremljati na družbenih omrežjih (FB, IG) in internetni strani projekta.

Kontakti

Javni zavod Park Škocjanske Jame-The Škocjan Caves Regional Park

00386 5 7082100
Škocjan 2 6215 Divača Slovenija
Rozman Renata, Manca Černigoj

Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina

00390408329232
Dolina 270 34018 San Dorligo della Valle (TS) Italia
Grom Andreja

Univerza na Primorskem-University of Primorska

00386 5 611 76 62
Titov trg 4 6000 Koper Slovenija
Lužnik Martina

GAL Venezia Orientale

00390421394202
Via Cimetta 1 30026 Portogruaro (VE) Italia
Gozzo Cinzia