ISONZO-SOČA

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
48 mesecev
Začetek: 01.04.17
Konec: 31.03.21
Št. partnerjev: 1
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
5.000.000,00€
Prispevek ESRR:
4.250.000,00€

The project in numbers

Trajanje: 
48 mesecev
Start / End: 
01.04.17 to 31.03.21
Project progress: 
40%
Budget: 
5000000.00€
Prispevek ESRR: 
4250000.00€

ISONZO-SOČA

Čezmejni park Isonzo-Soča
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.1.
Prednostna naložba: 
PN 6c
Tipologija: 
ITI
Splošni cilj projekta: 

Namen projekta je ohraniti in ovrednotiti naravno in kulturno dediščino čezmejnega območja ob reki Soči, da se poveča privlačnost območja za turizem in rekreacijo.
 

Povzetek projekta: 

S projektom si prizadevamo okrepiti promocijo in tudi prebivalcem izboljšati dostopnost čezmejnega območja občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba, po katerem teče reka Soča ter spodbujati trajnostno mobilnost. Namen projekta je tudi povečati privlačnost našega območja kot turistične destinacije.
V okviru projekta je predvidena izgradnja čezmejne mreže kolesarskih in peš poti, ki bodo oblikovale čezmejni urbani park. Z izgradnjo infrastrukture za rekreacijo pa bo območje pridobilo na privlačnosti kot turistična destinacija, z oblikovanjem ustrezno prepoznavne blagovne znamke pa bomo v komunikaciji lahko prestregli več obiskovalcev iz bolj oddaljenih krajev. 


V okviru projekta smo predvideli izgradnjo skupne čezmejne mreže kolesarskih in peš poti na območju Gorice, Nove Gorice in Šempetra ter Vrtojbe, in sicer vzdolž Soče in državne meje od Solkana do Šempetra in Vrtojbe. Do leta 2021 se bodo izvedla večja infrastrukturna dela, s katerimi se bo izboljšala uporabnost ozemlja ter se povečala njegova privlačnost za prebivalce in turiste.

 

SKUPNO NAČRTOVANJE ČEZMEJNEGA OBMOČJA 

 

EZTS GO lahko pri izgradnji infrastrukture v okviru evropskih projektov uporablja tako slovensko, kot italijansko zakonodajo s področja javnih razpisov. Občinski sveti treh občin, torej Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba, so odobrili akt, s katerim so Skupščino EZTS GO pooblastil za vsakokratno odločanje glede uporabe nacionalne zakonodaje. To je tudi prvi sklep, ki so ga sprejeli vsi trije občinski sveti in je temelj za skupno metodologijo prostorskega načrtovanja treh občin. 

 

KAKO NAPREDUJEMO?

 

DELA

1. sklop Infrastrukturna dela v rekreacijskem parku v Vrtojbi
Razpis je bil že objavljen v novembru 2018. 
Začetek del: do februarja 2019
Trajanje gradbišča: 6 mesecev

 

2. sklop. Brv čez Sočo pri Solkanu in povezovalna kolesarska steza do kolesarske poti iz Bovca
Začetek del: do februarja 2019
Trajanje gradbišča: 1 leto

 

BRV_4_1.jpg

 

3. sklop. Izgradnja kolesarske in peš poti ob meji Pot Bohinjske proge
Odobritev projekta za izvedbo del: november 2019
Začetek del: april 2020
Zaključek del: december 2020

 

4. sklop. Izgradnja kolesarskih in peš poti ob Soči od ulice degli Scogli do Pevmskega parka in Stražišča ter po prečni osi od Pevmskega parka do Škabrijelske ulice
Odobritev projekta za izvedbo del: november 2019
Začetek del: april 2020.
Zaključek del: december 2020

 

Strateški načrt za ovrednotenje Čezmejnega naravnega parka Isonzo- Soča

Strateški načrt za ovrednotenje čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča zajema celovito analizo čezmejnega območja EZTS GO in opredeljuje njegove ključne turistične potenciale. Načrt predvideva povečanje števila obiskovalcev na našem območju s popestritvijo turistične ponudbe predvsem na področju kulinarike in kolesarjenja. Poleg tega predlaga, da bi se v prihodnosti ustvaril kolesarski Ring (prstan), ki ne bi bil le turistična atrakcija, temveč bi ga prebivalci uporabljali tudi kot "kolesarsko obvoznico" za vsakdanje premike. 
Strategija upošteva ekonomske, okoljske, infrastrukturne, transportne, kulturne, zgodovinske in družbene vidike, saj je bil načrt pripravljen na osnovi posvetovanj z vrsto različnih deležnikov na terenu - univerze, gostinski ponudniki, okoljevarstvena in kulturna društva, če navedemo le nekatere skupine.

Priprava strateškega načrta za ovrednotenje Čezmejnega naravnega parka Isonzo — Soča
Poročilo A- Analize
Poročilo B- Predlog umestitve v prostor 

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta bo povečana prepoznavnost novonastale urejene turistično-rekreacijske destinacije na območju treh mest EZTS GO. Posamezni rezultati, ki jih v okviru izvedbe projekta nameravamo doseči, so naslednji:

- celostno čezmejno omrežje kolesarskih in pešpoti in poenotenje turistične destinacije; Vers. UOI 1/2016 13 - naložbe, usmerjene v nastanek in promocijo nove turistične destinacije in nove turistične ponudbe, v skladu z enotno vizijo Čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča;

- povečana prepoznavnost čezmejnega območja kot celostne turistične destinacije za prijetno preživljanje prostega časa;

- celostna tržna strategija, ki bo zaradi celostne priprave na območju treh mest bolj učinkovita od ločenih strategij za posamezno mesto;

- povečano število obiskovalcev zaradi sinergij skupnih turistično-promocijskih aktivnosti in trajnostnih investicij, izvedenih na območju treh mest;

- povečana dostopnost do in znotraj Čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča tudi s strani oseb z zmanjšanimi motoričnimi sposobnostmi.

Partner

Vodilni partner

GECT GO

Gorizia
ITA

Projektni dokumenti

ISONZO_SLO.pdf
( 600 bytov, published on 26 Julij, 2018 - 12:57 )

Kontakti

GECT GO

0039 0481 535446
Via Cadorna 36, 34170 Gorizia, Italy
Sandra Sodini