NAT2CARE

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
33 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 30.06.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.282.395,50€
Prispevek ESRR:
1.090.036,18€

The project in numbers

Trajanje: 
33 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 30.06.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1282395.50€
Prispevek ESRR: 
1090036.18€

NAT2CARE

Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.2.
Prednostna naložba: 
PN 6d
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni skupni cilj projekta je izboljšanje stanja in prisotnosti biodiverzitete na območjih Natura 2000, za katera so pristojni projektni partnerji (Parco naturale delle Prealpi Giulie, Triglavski Narodni Park in Parco Naturale delle Dolomiti Friulane,) s posegi na habitatih in vrstah Natura 2000, s krepitvijo celovitega upravljanja, ozaveščanjem in okoljsko vzgojo ter povečanjem promocije ekosistemskih storitev.

Povzetek projekta: 

Projekt obravnava skupni izziv preprečevanja tveganja fragmentacije, zmanjšanja in izgube biotske raznovrstnosti na območjih treh v partnerstvo vključenih parkov: delle Prealpi Giulie, delle Dolomiti Friulane in Triglavskega narodnega parka. Splošni cilj projekta je izboljšanje stanja in prisotnosti biodiverzitete v območjih Natura 2000 v pristojnosti projektnih partnerjev in bo dosežen s posegi na habitatih in vrstah Natura 2000, s krepitvijo celovitega upravljanja, ozaveščanjem in okoljsko vzgojo ter povečanjem promocije ekosistemskih storitev. Neposredni učinki se vežejo prav na te tri vrste aktivnosti in so: 1330 ha habitatov z izboljšanim stanjem ohranjenosti, 7 pilotnih aktivnosti za podporo biotske raznovrstnosti, 2 orodji/storitvi razviti za vrednotenje in oglaševanje ekosistemskih storitev in pa dogodki za ozaveščanje, aktivno vključevanje in okoljsko izobraževanje prebivalstva za vsaj 2340 udeležencev. Korist od projektnih aktivnosti bodo imeli organizacije, ki so zadolžene za upravljanje zaščitenih območij, lastniki in uporabniki zemljišč , gospodarski subjekti, končni potrošniki in odločevalci. Spremembe so pričakovane v zvišanju ravni stanja ohranjenosti habitatov in vrst. Predviden je inovativen pristop pri metodah izvajanja monitoringov, pri identifikaciji in promociji ekosistemskih storitev in pri izvajanju aktivnosti za ozaveščanje, aktivno vključevanje in okoljsko izobraževanje prebivalstva. Potreben je pa tudi čezmejni pristop, saj se vse živalske vrste, ki bodo monitorirane, z lahkoto gibljejo po čezmejnem območju, kot tudi habitati območji, ki so si med sabo zelo podobni. Projekt je inovativen iz vidika enotnega čezmejnega pristopa in doslednih ukrepov pri upravljanju v obeh državah, s skupnimi protokoli.

Glavni rezultati: 

Preko projektnih aktivnosti bo prišlo do utrjenega upravljanja ekosistemskih storitev in obnovitve biodiverzitet na območjih, za katera so pristojni projektni partnerji (Parco naturale delle Prealpi Giulie, Triglavski Narodni Park in Parco Naturale delle Dolomiti Friulane). Zvišala se bo raven ohranjanja vrst in habitatov N2K, tudi preko pilotnih čezmejnih ukrepov v podporo biotske raznovrstnosti; predlagani ukrepi upravljanja habitatov izboljšujejo poznavanje in ekološke pogoje živalskih in rastlinskih vrst, ki so predmet študije. Nadzor nad rastlinskimi in živalskimi vrstami s čezmejnimi protokoli sledi cilju z usklajenimi pristopi v skladu z direktivo o habitatu in pticah in z usklajevanjem na čezmejnih funkcionalnih območjih. Za ovrednotenje in spodbujanje ekosistemskih storitev ter prispevanje k izboljšanju in ovrednotenju le-teh ukrepi ciljajo na odkrivanje čezmejnih ekosistemskih storitev, zlasti v omrežju Natura 2000, in na njihovo ovrednotenje s pomočjo razvoja instrumentov za njihovo merjenje (WebGIS platforma, metodologija PES). Projektni ukrepi tako prispevajo k izboljšanju upravljanja z ekosistemi in spodbujajo obnovitev biotske raznovrstnosti z ekosistemskimi storitvami, izboljšujejo celotno ohranitveno stanje habitatov in vrst omrežja Natura 2000 na vključenih območjih ter se povezujejo z rezultatskimi indikatorji, ki so specifični za program.

Partner

Vodilni partner

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie

Udine
ITA

Projektni partner št.1

Javni zavod Triglavski Narodni Park

Goriška
SLO

Projektni partner št.2

Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane

Pordenone
ITA

Projektni partner št.3

Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali

Udine
ITA

Projektni partner št.4

NIB - Nacinalni inštitut za biologijo

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.5

Biotehniški center Naklo

Goriška
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
NAT2CARE_SLO.pdf
( 472 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:31 )
Slovensko entomološko društvoSlovensko entomološko društvo
SES_ita_eng_slo.pdf
( 5 bytov, published on 28 Januar, 2020 - 11:18 )
Interaktivni atlas vrst in Interaktivni atlas ekosistemovInteraktivni atlas vrst in Interaktivni atlas ekosistemov
copertine slo_final.pdf
( 2 byta, published on 3 Junij, 2020 - 22:47 )
KoledarKoledar
06_PARCO PREALPI GIULIE - Calendario da muro 2020.pdf
( 2 byta, published on 22 Julij, 2020 - 13:49 )
Dokumentarnega filma “NARAVA BREZ MEJA”Dokumentarnega filma “NARAVA BREZ MEJA”
documentario Natura senza confini.pdf
( 151 bytov, published on 22 Marec, 2021 - 14:48 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA


Temeljni cilj projekta je bil izboljšati stanje biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000 v pristojnosti projektnih partnerjev z boljšim skupnim upravljanjem, ki bo temeljilo na poznavanju in čezmejnem sodelovanju. Eden od ciljev je bil tudi povečati ozaveščenost o izredni naravni dediščini, ekosistemskih storitvah, ki jih ta zagotavlja in o ponujenih priložnostih med območnimi prebivalci, gospodarstvom, občani na splošno in še posebej med mladimi.


DEJAVNOSTI


Doseženi rezultati projekta so povzeti v sledečem besedilu. Izvedene so bile številne dejavnosti za razvoj skupnih protokolov monitoriranja živali (velikih mesojedcev, kopitarjev, ptic in alpskega kozlička) ter obledeniškega rastlinstva. Uresničeni so bili pilotni ukrepi za upravljanje pomembnih habitatov in opredeljene so bile metodologije za ocenjevanje ekosistemskih storitev. Predlagani ukrepi za upravljanje habitatov so prispevali k okrepitvi znanja in izboljšanju ekoloških razmer za preučevane živalske in rastlinske vrste. V dejavnosti informiranja in ozaveščanja je bilo vključenih okrog 4000 oseb, predvsem študentov in dijakov, tako v Italiji kot v Sloveniji.

Partnerstvo se je izkazalo kot partnerstvo odličnosti zaradi kakovosti izdelanih študij in pomembnosti doseženih rezultatov, ki so postali dediščina mednarodne znanstvene skupnosti (glej pilotni projekt, posvečen alpskemu kozličku).

Metodologija, razvita za monitoriranje rastlinskih in živalskih vrst s čezmejnimi protokoli bo še naprej prispevala k usklajenosti pristopov v Italiji in Sloveniji v skladu z direktivo o habitatih in pticah ter k usklajevanju na funkcionalnih čezmejnih območjih. V projektu izvedeni ukrepi so prispevali in bodo še naprej prispevali k spodbujanju ohranjanja, varovanja in v najresnejših primerih obnavljanja biotske raznovrstnosti s čezmejnimi ekosistemskimi storitvami. Za slednje je bila v skladu s sodobnimi evropskimi študijami razvita metodologija za razvoj orodij za kvantifikacijo in merjenje teh storitev (platforma WebGIS, metodologija PES). PP so izdelali protokole monitoringa in opredelili smernice za čezmejni monitoring vrst tudi po zaslugi dejavnosti na terenu, predvidenih v tem delovnem sklopu. PP so izvajali zlasti monitoring kosca, alpskega kozlička, kozača in velikih mesojedcev ter nadaljevali spremljanje obledeniških habitatov in rastlinskih vrst; zagotovili so tudi aktivno upravljanje območij, primernih za vrste iz reda kur (Galliformes), ter vzdrževanje poti za dostop na območja, primerna za koconoge kure (Tetraonidae). Izvedena so bila vsa v projektu predvidena izobraževanja. Izdelana so bila vsa poročila in urejeni vsi članki za znanstveno objavo. Kar se tiče aktivnosti o ekosistemskih storitvah je bila dejavnost namenjena identifikaciji čezmejnih ekosistemskih storitev, njihovemu kartiranju in ocenjevanju z namenom njihove promocije v perspektivi zagotavljanja učinkovitih orodij upravljanja za zmanjševanje ranljivosti ekosistemov. Dejavnost je potekala na območjih Natura 2000 (N2K), na ozemljih v pristojnosti partnerjev (POV – Posebna območja varstva in POO – Posebna ohranitvena območja). Partnerji so preučili konflikte pri uporabi ekosistemske storitve in ocenili pripravljenost zainteresiranih strani, da se vključijo v celovite ukrepe upravljanja. Projektni partnerji so uskladili in izpeljali  izobraževanja na temo okolja, ozaveščanja šolske populacije, usposabljanja zainteresiranih strani, informiranja širše javnosti.

Kontakti

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie

0039 043353534
Piazza del Tiglio 3, 33010 Resia, Italia
Stefano Santi

Javni zavod Triglavski Narodni Park

00386 (0) 45780200
Ljubljanska Cesta 27, 4260 Bled, Slovenija
Alenka Mencinger

Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane

0039 042787333
Via Roma 4, 33080 Cimolais, Italia
Danelin Graziano

Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali

0039 0432558600
Via Palladio 8, 33100 Udine, Italia
Filacorda Stefano

NIB - Nacinalni inštitut za biologijo

00386 (0) 59232701
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tome Davorin

Biotehniški center Naklo

00386 (0) 42772100
Strahinj 99, 4202 Naklo, Slovenija
Ambrožič Ana