Prednostna os 1: Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja

TC 1: krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij
PN 1b: spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave z vzpostavljanjem povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj in visokošolskim izobraževanjem, zlasti na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih inovacij, ekoloških inovacij in aplikacij javnih storitev, povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije, podpiranje tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotskih linij, ukrepov za zgodnje validiranje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in začetne proizvodnje na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.
PC 1.1.: Okrepiti sodelovanje med ključnimi akterji za spodbujanje prenosa znanja in inovativnih dejavnosti v ključnih sektorjih območja.

Pričakovani rezultat
Okrepljeno sodelovanje med ključnimi akterji na področju inovacij, povečanje števila inovacijskih grozdov in trajnih mrež v ključnih sektorjih upravičenega območja, ki se odraža v oprijemljivih rezultatih (skupen razvoj izdelkov in/ali storitev).