Prednostna os 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov

TC 6: ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

V sklopu Prednostne osi 3 je sofinanciranih 13 projektov, od katerih 8 standardnih in 5 strateška projekta, kot so spodaj navedeni.

 

Standardni projekti sofinancirani v sklopu Prednostne osi 3 - Prednostna naložba 6c : 8

AGROTURII - Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu

BLUEGRASS - Spodbujanje razvoja trajnostnih pridelovalnih praks v kmetijstvu z vpeljevanjem akvaponike

CONA - Izboljšanje ekološkega stanja Korna in območja izliva reke Soče v Jadransko morje

ISONYO - SOČA - Čezmejni park Isonzo-Soča

MEDSGARDEN - Avtohton Mediteranski vrt in kulinarika za ohranitev tipične identitete regije

NAT2CARE - Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000

RETRACKING - Krožni ekonomiji naproti: sledljivost izdelkov iz recikliranih polimernih kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni

tARTini - Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija

Strateški projekti sofinancirani v sklopu Prednoste osi 3 – Prednosta naložba 6c: 5

GREVISLIN - Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah

MERLIN CV - Večsenzorna doživetja, povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu

PRIMIS - Vekulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin

VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih

WALFofPEACE - Trajnostni razvoj dedišcine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom