Trenutno stanje

V zvezi z novim Programom sodelovanja INTERREG Italija-Slovenija za obdobje 2021-2027 je Organ upravljanja sedanjega programa predlagal, da se ta točka uvrsti že na dnevni red 9. in 10. seje Odbora za spremljanje, ki sta potekali oktobra in decembra 2018.

Predstavnica Evropske komisije pri Odboru za spremljanje je na 11. seji maja 2019 opisala usmerjevalni dokument za pripravo Programa INTERREG 2021-2027, ki ga je oblikoval Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko Evropske komisije, z naslovom “Border Orientation Paper-Italy- Slovenia” (BoP).

Predstavnica GD Regio je pozvala Odbor, naj čim prej aktivira postopek programiranja 2021-2027.

Septembra 2019 je Organ upravljanja na 12. seji Odbora za spremljanje predstavil predhodno strokovno dokumentacijo za formalni zagon delovne skupine za programiranje (Task Force) po imenovanju predstavnikov dveh držav članic.

Delovna skupina (TF) je bila ustanovljena in se je sestala 12. novembra 2019 na svoji prvi seji, na kateri je potrdila svoj pravilnik. Na seji delovne skupine (TF) so bili predstavljeni vprašalnik za izvedbo javnega posvetovanja, okvirna časovnica za fazo programiranja in stroškovni načrt za pripravljalne aktivnosti. Delovna skupina (TF) je sklenila, da je treba pred sprejetjem katere koli odločitve  najprej sprožiti postopek kandidiranja za vzpostavitev Organa upravljanja.

Prvi pisni postopek se je zaključil leta 2019.

Med lockdown-om, t.j. od februarja do aprila 2020, so bili odpovedani 3 sestanki delovne skupine (Task Force), ki jih je predlagal OU (eden v živo in dva virtualna).

V okviru drugega pisnega postopka so bile odobrene spremembe Pravilnika delovne skupine - Task Force (pravilnik in priloga).

Delovna skupina (Task Force) se je v sklopu 2., 3., 4., 5., 6. in 7. sestanka virtualno sestala 27. maja 2020, 10. junija 2020, 7. in 23. julija 2020, 9. septembra 2020 in 5 novembra 2020 ter razpravila o imenovanju novega Organa upravljanja, strateških pristopkih za novo programsko obdobje (glej analizo 0, analizo 1 in analizo 2), o postopku za izbiro strokovnjakov za pripravo programske dokumentacije in o lansiranju postopka posvetovanja.

Dežela FJK je bila imenovana kot Organ Upravljanja 2021-2027.

Prvi anketni vprašalnik o javnem posvetovanju za razvoj novega Programa 2021-27, je bil objavljen od 23.julija do 4. oktobra 2020 na spleti strani Programa in je bil namenjen zbiranju predlogov in prispevkov s strani sedanjih in prejšnjih upravičencev programskega območja in javnosti nasploh (rezultati prvega javnega posvetovanja).

Postopek izbire strokovnjakov za dodelitev strokovne podporne službe za pripravo programske dokumentacije Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 je končan in faza dodelitve je v teku.

Do danes razpoložljiva finančna sredstva in opredelitev upravičenega območja še vedno niso določeni.

Seznam srečanj TF

Seznam pisnih postopkov TF