SECAP

TC4

Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Projekt v številkah
Trajanje:
36 mesecev
Začetek: 01.11.18
Konec: 31.10.21
Št. partnerjev: 10
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
2.940.351,30€
Prispevek ESRR:
2.499.298,58€

The project in numbers

Trajanje: 
36 mesecev
Start / End: 
01.11.18 to 31.10.21
Project progress: 
16%
Budget: 
2940351.30€
Prispevek ESRR: 
2499298.58€

SECAP

Podpora energetskim in klimatskim
Prednostna os 2
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti
Specifični cilj: 
SC 2.1.
Prednostna naložba: 
PN 4e
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Skupni cilj SECAP je spodbujati trajnostno rast čezmejnega območja s promocijo strategij za zmanjšanje emisij ogljika za vse vrste območij, zlasti mestnih, in z izdelavo ustreznih ukrepov prilagajanja in blažitve (2. os, prioriteta 4e). Projekt bo sicer prispeval k skupni čezmejni rabi orodij, metodologij in podatkovnih baz in bo imel pozitivne vplive na lokalno načrtovanje celotnega programskega območja. Prehod v družbo z nizkimi emisijami ogljika bosta PP4 in PP10 izvedla z infrastrukturnimi posegi in s prehodom iz SEAP v SECAP za nekatere občine/MTU/metropolitanska mesta. Pri tem se bodo spodbujali modeli trajnostnega razvoja Konvencije županov za izboljšanje kakovosti življenja in odpornosti proti podnebnim spremembam.

Povzetek projekta: 

Skupen izziv projekta je nuditi občinam partnerskih območij praktično podporo pri izvedbi trajnostnih energetskih politik in pri prilagajanju okoljskim spremembam, ki se ugotavljajo na prehodu iz Trajnostnega energetskega akcijskega narta (SEAP) v Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP). Glavni cilj projekta je pomagati lokalnim operaterjem izboljšati sposobnost energetskega načrtovanja z osredotočenjem na energetsko varčevanje, obnovljive vire, zmanjšanje emisij CO in na omilitvene ukrepe, ki so povezani s podnebnimi spremembami. Sprememba, ki jo želimo uvesti, izhaja iz strateškega čeznacionalnega pristopa, s katerim bomo zagotovili hitre ukrepe za prilagajanje in skladnost med različnimi sektorji in ravnmi upravljanja. Namen tega je razumeti vplive podnebnih sprememb in razviti ter uvesti politike, da bi zagotovili optimalno raven prilagajanja z razvojem regionalnih in lokalnih strategij, ki bi bile skladne z nacionalnimi. Prisotnost slovenskih ministrstev (kot pridruženih partnerjev) in dežele FJK zagotavlja izmenjavo izbir z organi upravljanja ter usklajenost strategije z akcijskimi načrti ter z nacionalnimi in deželnimi razvojnimi politikami. Predvideni rezultati so: čezmejna enotna strategija, ki bo zagotovila prehod v zeleno gospodarstvo in zagotavljala nove priložnosti zaposlitve; izobraževalni tečaji za občine in ozaveščanje javnosti; prehod iz nekaterih Trajnostnih energetskih akcijskih nartov (SEAP) v Akcijski nart za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP); druge pilotne aktivnosti za opredelitev metodologij za SECAP, ki bodo prilagojene lokalnim potrebam ter majhne infrastrukturne investicije, namenjene spremljanju emisij v ozračje in energetski porabi, ter kot primeri dobre prakse.

Glavni rezultati: 

Glavni pričakovani rezultati projekta SECAP so: 1.- Študija o vplivih podnebnih sprememb na programsko območje z metodološkimi poročili in osnovnimi popisi emisij za sodelujoče občine. V ta namen bo preverjena skupna metodologija, ki bo javnim ustanovam nudila orodje za učinkovito in cenovno ugodno sestavo osnovnih popisov emisij in kontrolnega stanja emisij CO₂ (BEI in MEI) Sodelovanje med PP, ki imajo preverjene znanstvene kompetence, in ob izkušnjah, ki jih doprinašajo subjekti, zadolženi za "upravljanje″ območja na različnih ravneh, bo zagotavljalo učinkovito čezmejno načrtovanje za zmanjšanje emisij ogljika (os 2.1, PS Italija-Slovenija). Izmenjava dobrih praks med PP in kapitalizacija preteklih uspešnih izkušenj na temo povečanja energetske učinkovitosti (s posebnim poudarkom na Konvenciji županov) bo pripomogla k sestavi skupne strategije za optimizacijo porabe obstoječih virov. 2. Izdelava popisa obstoječih strategij, ukrepov in projektov, ki so koristni za povečanje odpornosti v mestih, sestava dvojezične spletne podatkovne baze s statistikami in podatki o energiji/podnebju/okolju ter slovensko-italijanski zemljevid ranljivosti območij s poudarkom na mestnem merilu. Na tej osnovi se bo delovalo z usklajenim pristopom in zagotovilo prehod iz SEAP v SECAP, s posebno pozornostjo na prehod iz blaženja na prilaganje. Z izdelanimi smernicami se bo spodbujal pristop tistih občin, ki še niso deležne procesa SEAP/SECAP. Smernice bodo čezmejne in enotne za celotno italijansko-slovensko območje, saj so skupne vsem PP. 3 Na osnovi rezultatov celovitega delovanja DS3.1/3.2/3.3 posegi za razvoj akcijskih načrtov in drugih konkretnih aktivnosti. SECAP želi preveriti učinkovitost opravljenega dela s spremljanjem nekaterih občin med postopkom spremembe iz SEAP v SECAP, tako v Italiji kot v Sloveniji. Po zaključenem izobraževanju bodo PP pomagali občinam pri sestavi SEAP-a (vsaj 10). V Italiji se bo preučilo, kako sestaviti SECAP za širše območje (na primer na območju PP4 ali v FJK s sodelovanjem MTU). Če medobčinskega SECAP ne bo mogoče sestaviti, bodo pri izvedbi aktivnosti sodelovale posamezne občine. Spodbujanje občin k povečanju energetske učinkovitosti se bo nadaljevalo s posegi za boljšo uporabo energetskih virov (s posledičnim zmanjšanjem emisij), z energetskim pregledom in s krajšo objavo obstoječih dobrih praks ter s preverjanjem njihove ponovljivosti. Infrastrukturni posegi SECAP projekta ne ciljajo samo na popolno izvajanje strategij, ki so bile izdelane v predhodnih fazah, temveč imajo namen, da pokažejo in nudijo vidne in uporabne izkušnje, ki bodo aktivno prispevali k preverjanju posegov energetskega varčevanja. Ti rezultati pomenijo dejanski posredni in neposredni prispevek 2.1.1 d k specifičnemu cilju 2.1, z izboljšanjem sposobnosti mest, ki se zanimajo za aktivnosti projekta, in z zmanjšanjem porabe energije v javnih objektih. Nadalje so z razvojem enotne čezmejne strategije blaženja in prilagajanja ter prehoda iz SEAP v SECAP predvideni pozitivni vplivi na celotno programsko območje ter zagotavljanje stalnosti sodelovanja za okrepitev aktivnosti, namen katerih je zmanjšati količino toplogrednih plinov, povečati odpornost in blaženje/prilagajanje podnebnim spremembam z neposrednim dopolnjevanjem rezultatov v nacionalno in deželno programiranje/načrtovanje strategij prilaganja podnebnim spremembam Italije in Slovenije.

Partner

Vodilni partner

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Univerza v Trstu

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Znanstveni in tehnološki park AREA

Trieste
ITA

Projektni partner št.3

Metropolitansko območje Benetk

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Beneška univerza za arhitekturo IUAV

Venezia
ITA

Projektni partner št.5

Zveza trgovinskih, industrijskih, obrtnih in kmetijskih zbornic dežele Benečije

Venezia
ITA

Projektni partner št.6

Golea - Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.7

Leag - Lokalna energetska agencija Gorenjske

Gorenjska
SLO

Projektni partner št.8

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije - RRA LUR

OSR
SLO

Projektni partner št.9

Občina Pivka

PRN
SLO

Kontakti

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

0039 0403774545
Piazza Unita'd'Italia 1, 34100, Trieste, Italia
Sebastiano Cacciaguerra

Univerza v Trstu

0039 040 5583506
Piazzale europa 1, 34127, Trieste, Italia
Marco Manzan

Znanstveni in tehnološki park AREA

0039 040 3755111
Padriciano 99, 34149Trieste, Italia
Fabio Tomasi

Metropolitansko območje Benetk

0039 041 2501971
San Marco 2662, 30124, Venezia, Italia
Massimo Pizzato

Beneška univerza za arhitekturo IUAV

0039 041 2571444
S. Croce - Tolentini 191, 30135 Venezia
Francesco Musco

Zveza trgovinskih, industrijskih, obrtnih in kmetijskih zbornic dežele Benečije

0039 041 0999411
Via delle Industrie 19/D, 30175, Venezia, Italia
Roberta Marciante

Golea - Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

00386 5 393 24 60
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000, Nova Gorica, Slovenija
Ivana Kacafura

Leag - Lokalna energetska agencija Gorenjske

00386 5 992 49 74
Stara Cesta 5, 4000, Kranj, Slovenija
Matjaž Grmek

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije - RRA LUR

00 386 1 306 1902
Tehnološki park 19, 1000, Ljubljana, Slovenija
Matej Gojčič

Občina Pivka

00 386 05 7210 100
Kolodvorska Cesta 5, 6257, Pivka, Slovenija
Glažar Boštjan