Tematski kontekst strateških projektov

Odbor za Spremljanje je 22. februarja 2017 odobrilo 10 strateških projektov s pristopom od zgoraj navzdol. Spodaj opis 10 strateških tem, za katere je Program sodelovanja Interreg V-Italija-Slovenija predvidel dodelitev sredstev ESRR za 27 M evrov.

 

Tema 1: NANOTEHNOLOGIJE

Prednostna os 1 - Prednostna naložba 1b - Specifični cilj 1.1. - Najvišji znesek financiranja iz ESRR 3.000.000,00 €

Oblikovanje mednarodne mreže odprtih laboratorijev, ki spodbuja inovacije v MSP, temelječe na nanotehnologiji. Strateška tema podpira mrežo vrhunskih raziskovalnih centrov za nanotehnologijo na programskem območju, ki omogočajo visokospecializirane storitve v okviru sodelovanja z lokalnimi MSP za povečanje raziskovalno usmerjenih industrijskih inovacij in prenosa tehnologij. Nanotehnologija se uporablja na različnih področjih, skladnih s prednostnimi področji strategije za pametno specializacijo (npr. pametno zdravstvo, pametna proizvodnja itd.), načrtovano čezmejno sodelovanje pa bo spodbujalo izmenjavo tehnoloških kompetenc in vzpostavitev javno-zasebnih partnerstev poleg izvajanja dejavnosti, ki potrjujejo koncept (PoC – Proof of Concept activities).

Glavni cilji

Glavni cilj naj bi bil razvoj čezmejne mreže za zbiranje in krepitev v nanotehnologijo usmerjenih raziskovalnih centrov s pristopom odprtih inovacij za prenos nanotehnološkega znanja, izkušenj in orodij v svet proizvodnje. Mreža »nanolaboratorijev« naj bi združevala in uveljavljala čezmejno znanje in visoke tehnološke zmogljivosti z območja programa. S tem bi bil na voljo in za izmenjavo niz visokospecializiranih storitev za povečanje konkurenčnosti vključenih regij. Mreža naj bi postala stabilen okvir za sodelovanje v raziskovalnih ustanovah (npr. harmonizirane storitve, ustvarjanje kritične mase, izogibanje naključnim pobudam in podvajanjem) ter med raziskavami in industrijo. Tako bi imeli MSP in velika podjetja dostop do visokotehnoloških raziskovalnih okolij, spodbujali pa bi tudi raziskovalno usmerjene industrijske inovacije in javno-zasebna sodelovanja pri raziskavah ter inovacijah.

 

Tema 2: KREATIVNA INDUSTRIJA

Prednostna os 1 - Prednostna naložba 1b - Specifični cilj 1.1. - Najvišji znesek financiranja iz ESRR 3.000.000,00 €

Razvoj inovativnih ekosistemov in vrednostnih verig, vzpostavitev povezav med znanostjo, kulturo, umetnostjo, prebivalci in gospodarstvom ter uporaba kreativnih, odprtih in sodelovalnih inovacij, vključno s pilotnimi demonstracijami ob podpori inovativnih storitev in proizvodov. Strateška tema povezuje čezmejne inovativne ekosisteme, da bi spodbujali kreativne dejavnosti in odprte inovacije s poudarkom na uporabi novih tehnologij, usklajenih s strategijo RIS3, in njihovo uporabo (tudi nekonvencionalno) na številnih področjih (od pametnih zgradb do upravljanja znanja). Medsebojno sodelovanje med kreativnimi izvajalci, javnimi institucijami in podjetji (MSP in zagonska podjetja) bo omogočilo izmenjavo izkušenj, konceptov in pristopov, razvoj inovativnih proizvodov in storitev, spodbujanje kreativnih vrednostnih verig in podporo zagonskim podjetjem za inkubacijo ter zagotavljanje podpornih struktur za pospeševanje pilotnih projektov.

Glavni cilji

Povečati povezavo med inovativnimi čezmejnimi ekosistemi z ustanovitvijo konzorcija transnacionalnih zasebnih in javnih organizacij, vključenih v inovacijske postopke, na podlagi kontaminacije znanja med znanostjo, kulturo, umetnostjo in gospodarstvom ter kapitalizacijo dejavnosti na različnih področjih ustvarjalnosti za razvoj novega pristopa k zadevi ter pilotnih ukrepov in proizvodov.

Tema 3: SECAP

Prednostna os 2 - Prednostna naložba 4e - Specifični cilj 2.1. - Najvišji znesek financiranja iz ESRR 2.500.000,00 €

Uvedba konkretne podpore za pospešeno zmanjševanje emisij ogljika ali toplogrednih plinov, krepitev zmogljivosti za prilagajanje neizogibnim vplivom podnebnih sprememb in povečevanje energijske učinkovitosti vsega območja čezmejnega sodelovanja na podlagi metodologije, uporabljene za prehod iz akcijskih načrtov za trajnostno energijo (SEAP) v akcijske načrte za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP).

Glavni cilji

Zagotavljati praktično podporo občinam na italijansko-slovenskem programskem območju pri izvajanju politik trajnostne energije in prilagajanja podnebnim spremembam, ki se odražajo pri prehodu iz SEAP (akcijski načrti za trajnostno energijo) v SECAP (akcijski načrti za trajnostno energijo in podnebne spremembe), ki opredeli ukrepe energijske učinkovitosti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov za zmanjšanje izpustov CO2.

 

Tema 4: MOBILNOST IN INTERMODALNOST

Prednostna os 2 - Prednostna naložba 4e - Specifični cilj 2.1. - Najvišji znesek financiranja iz ESRR 3.500.000,00 €

Izboljšanje storitev in krepitev zmogljivosti za integrirano načrtovanje mobilnosti, da bi se vzpostavile čezmejne nizkoogljične povezave v okviru javnega potniškega prometa in omogočila intermodalnost ob upoštevanju vseh načinov prevoza na vsem programskem območju.

Glavni cilji

Projekt bo prispeval k pripravi skupne strategije za primerno čezmejno mobilnost na celotnem območju. Namen je razviti okolju prijazno dostopnost z izboljšanjem prevoznih in intermodalnih storitev na obstoječi infrastrukturi. Strategija bo izkoristila metodologijo načrta trajnostne mobilnosti v mestih (SUMP).

 

Tema 5: ODLIČNOST V TURIZMU

Prednostna os 3 - Prednostna naložba 6c - Specifični cilj 3.1. - Najvišji znesek financiranja iz ESRR 2.600.000,00 €

Namen teme Odličnost v turizmu je oblikovati inovativen model upravljanja, ki spodbuja razvoj čezmejnih turističnih destinacij s čezmejnimi integriranimi turističnimi proizvodi na podlagi revitalizirane kulturne in naravne dediščine, ter zgraditi manjkajočo infrastrukturo, ki bo omogočila integrirano in trajnostno (krožno) upravljanje naravne in kulturne dediščine ter izkustva na prostem s posebnim poudarkom na čezmejnih mrežah gradov, zgodovinskih vrtovih, vilah, vinogradih in pestri raznolikosti pokrajin na programskem področju.

Strateška tema gradi na enogastronomiji s spodbujanjem tipičnih proizvodov, hrane/vina in lokalne tradicije ter z dejavnostmi na prostem spodbuja polno doživljanje pestre raznolikosti narave. Ukrepi bodo namenjeni testiranju/pilotnemu preizkusu konceptov trajnostnega načrtovanja in pametni uporabi modelov gradnje turistične infrastrukture na čezmejnih mikrodestinacijah.

Glavni cilji

Glavni cilj strateške teme je ustvariti razmere za razvoj sistematičnega pristopa k izboljšanju čezmejnega sodelovanja za razvoj trajnostnega turizma na podlagi naravne in kulturne dediščine.

 

Tema 6: PRVA SVETOVNA VOJNA

Prednostna os 3 - Prednostna naložba 6c - Specifični cilj 3.1. - Najvišji znesek financiranja iz ESRR 2.500.000,00 €

Spodbujanje in krepitev vrednosti dediščine prve svetovne vojne v skladu s trajnostnim in odgovornim turizmom, predvsem povečanje turističnih potencialov lokacij in spomenikov velikega zgodovinskega ter simboličnega pomena, tudi z naložbami malih vrednosti in uporabo inovativnih komunikacijskih orodij ter kinematografije. Dejavnosti projekta naj bi upoštevale pobude programskih partnerjev, npr. obeležitev stoletnice prve svetovne vojne in njenih posledic ter vpis Poti miru od Alp do Jadrana – dediščina prve svetovne vojne na seznam svetovne dediščine UNESCO.

Glavni cilji

Ohraniti in promovirati snovno in nesnovno dediščino prve svetovne vojne na programskem območju kot skupno dediščino s krepitvijo zgodovinskih virov tudi v skladu s trajnostno in kulturno usmerjenim turizmom v okviru skupne znamke Evropske unije Pot miru, da se ustvari posebna turistična destinacija.

 

Tema 7: MANJŠINE IN VEČKULTURNOST

Prednostna os 3 - Prednostna naložba 6c - Specifični cilj 3.1. - Najvišji znesek financiranja iz ESRR 2.400.000,00 €

Uvajanje inovativnih pristopov, ki so jih razvile narodne in jezikovne manjšine ter javne organizacije za spodbujanje multikulturnosti in večjezičnosti, s poudarkom tudi na generaciji mladih ljudi, z izmenjavo dobrih praks, da bi se razvile multikulturne vrednote in povečala turistična območja ter kulturna privlačnost območja.

Glavni cilji

Oživitev in obnova zgodovinskih in kulturnih krajev, ki bodo obravnavani kot nova muzejska vsebina o narodnih in jezikovnih manjšinah v severnem Jadranu, uvesti nove digitalne tehnologije in tehnologije IKT, vključiti mlade, večjezikovna orodja za podporo večjezičnosti in večkulturnosti (snovna in nesnovna kulturna dediščina), uporabna za večjo trajnostno turistično in kulturno ponudbo ter privlačnost čezmejnega območja.

Tema 8: NATURA 2000 IN ZELENA INFRASTRUKTURA

Prednostna os 3 - Prednostna naložba 6d - Specifični cilj 3.2. - Najvišji znesek financiranja iz ESRR 2.500.000,00 €

Integriran razvoj in izvajanje čezmejnih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih usklajenih potencialov za različne oblike zelene infrastrukture in dejavnosti zelenega gospodarstva pri upravljanju voda in morja, ekologije, varstva narave, zelenega turizma ter drugih povezanih področij (naravna zadrževalna območja, zeleni obrečni koridorji itd.), zato da se izboljšajo vodni ekosistemi in sistem mreže Natura 2000 ter prispeva k prihodnjemu trajnostnemu razvoju (še zlasti turističnemu) vsega programskega območja.

Glavni cilji

Prispevati k izboljšanju vodnih ekosistemov in ekosistemov Nature 2000 z razvojem sistemov spremljanja stanja voda in biotske raznovrstnosti. Prispevati k trajnostnemu prihodnjemu razvoju povodja ter morskih in obalnih območij na programskem območju.

Tema 9: DIREKTIVA O POPLAVAH

Prednostna os 3 - Prednostna naložba 6f - Specifični cilj 3.3. - Najvišji znesek financiranja iz ESRR 2.500.000,00 €

Razvoj in izvajanje integriranih skupnih gradbenih in negradbenih protipoplavnih ukrepov v skladu s Poplavno direktivo 2007/60/ES z izvajanjem naslednjih glavnih dejavnosti: sklopi skupnih modelov, oblikovanje zemljevidov in orodij s pripadajočo dokumentacijo, izvajanje pilotnih naložb malih vrednosti in dobava opreme, nadgradnja sistema za napovedovanje poplav, dejavnosti ozaveščanja prebivalstva ter uporaba inovativnih tehnologij.

Glavni cilji

Izboljšati sodelovanje med vsemi vključenimi organi na različnih ravneh upravljanja poplavne ogroženosti za izboljšanje upravljanja z naložbami in zmanjšanje poplavne ogroženosti na čezmejnih in medregionalnih prispevnih območjih.

Tema 10: CIVILNA ZAŠČITA

Prednostna os 4 - Prednostna naložba 11ETS - Specifični cilj 4.1. - Najvišji znesek financiranja iz ESRR 2.500.000,00 €

Krepitev sodelovanja na področju civilne zaščite v času naravnih nesreč s poudarkom na usklajevanju preventivnih ukrepov, ukrepov pripravljenosti in ukrepov za odziv na naravne nesreče na programskem območju, razen na morju, razvoj skupnih podpornih sistemov, nadgradnja skupnih orodij in ukrepov za zgodnje odkrivanje nevarnosti naravnih nesreč ter naložbe v opremo in zgradbe za skupna izobraževanja in usposabljanja na različnih ravneh.

Glavni cilji

Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev na programskem območju za načrtovanje skupnih rešitev za skupne izzive. Izboljšati institucionalne zmogljivosti in čezmejno upravljanje. Okrepiti institucionalno sodelovanje s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev za načrtovanje skupnih odzivov na težave.