TRAIN

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 25.09.17
Konec: 24.03.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.243.702,22€
Prispevek ESRR:
1.057.146,89€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
25.09.17 to 24.03.20
Project progress: 
63%
Budget: 
1243702.22€
Prispevek ESRR: 
1057146.89€

TRAIN

Big Data in modeli bolezni: Čezmejna platforma validiranih kompletov za biotehnološko industrijo
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Povečati sodelovanje med ključnimi akterji na področju biomedicine, kot so raziskovalne ustanove, univerze in podjetja, da bi spodbudili prenos inovativne kombinacije dveh biomedicinskih tehnik, kot sta celična biologija in analiza velikih količin podatkov na področju srčnih bolezni, vnetnih bolezni živčevja, težav povezanih s težkimi poškodbami in drugih morebitnih bolezni ter povečali konkurenčnost na področju biomedicinskih raziskav.

Povzetek projekta: 

Projekt se sooča s skupnim izzivom strategije Evropa 2020 za pametno rast, OP Slovenija-Italija in strategij pametne specializacije treh programskih območij, to je povečanje sinergije med raziskovalnimi institucijami in podjetji za spodbujanje inovacij s prenosom tehnologije med ključnimi akterji. V okviru projekta TRAIN so predvidene meddisciplinarne raziskave z uporabo novih tehnologij v sklopu partnerstva, ki ga sestavljajo: 2 vrhunski raziskovalni instituciji, 1 izobraževalna ustanova, 1 MSP s področja biomedicine in 2 podjetniška grozda s področja biotehnologije. Cilj projekta je povezati obstoječe kompetence na področju biomedicine in bioinformatike, da bi izboljšali metode diagnoze in zdravljenja številnih bolezni, kot so miokardni infarkt, kronične rane in vnetne nevrološke bolezni, vse na enem mestu. Pričakovana sprememba je pospešitev prenosa znanja iz področja raziskav na industrijo s pripravo preizkušenega diagnostičnega kompleta na razpolago biomedicinskih podjetij, da lahko razvijejo nove biofarmacevtske produkte. Glavni neposredni učinki so: 1) biološke in bioinformatske storitve za nove biomarkerje; 2) vzorci bolezni v epruveti; 3) preizkušen diagnosti ni komplet za takojšno uporabo; 4) prenos tehnologije na biotehnološka podjetja. Največje koristi od projekta bodo imela MSP, klinični strokovnjaki, študenti in raziskovalci, bolniki ter zdravstveni sistemi. Izbrani pristop narekuje kombinacija dveh znanstvenih področij, vključevanje partnerskega MSP v študijski primer in prenos rezultatov na podjetja. Čezmejni pristop je pri tem ključnega pomena, saj omogoča povezovanje komplementarnih kompetenc na programskem območju, da bi dosegli večji znanstveni, ekonomski in socialni učinek, kar ne bi bilo mogoče v posamezni državi. Projekt je inovativen, saj bo prvi povezal dve raziskovalni področji pri razvoju biomedicinskih kompletov za takojšnjo uporabo, kar bo povečalo tako možnost njihovega trženja kot tudi uporabe na čezmejnem območju.

Glavni rezultati: 

Povečano sodelovanje med raziskovalnimi centri, biomedicinskimi podjetji in grozdi na programskem območju z vzpostavitvijo trajne čezmejne mreže za skupni razvoj tehnološke platforme, ki združuje dve do sedaj ločeno uporabljeni disciplini, ter njeno uporabo na različnih biomedicinskih področjih, kot so miokardni infarkt, kriti ne poškodbe, bolezni vnetja živčevja in druge. To bo izboljšalo znanje in s tem konkurenčnost programskega območja na tem ter drugih področjih zdravstva. Večje sodelovanje bo vidno v glavnih projektnih raziskavah in inovacijah kot tudi pri prenosu rezultatov. Načrtno raziskovanje namreč zahteva tako znanstveno odličnost raziskovalnih centrov (ICGEB in IJS) in partnerskega podjetja (Experteam), kot tudi možnost kapitalizacije rezultatov obeh grozdov, enega v Sloveniji (Tehnološki Park Ljubljana) in drugega v Italiji (Biovalley). Projekt bo prinesel tudi izkušnje v visokošolskem izobraževanju raziskovalcev in biomedicinskih strokonjakov. Partnerji imajo dolgoletne izkušnje vsak na svojem področju in nameravajo nadaljevati s sodelovanjem tudi po zaključku projekta ter onkraj geografskih omejitev projekta in tako postati referenčna skupina za raziskave in inovacije v proizvodnji kompletov za analizo celične funkcionalnosti za takojšnjo uporabo, ki so namenjeni številnim biomedicinskim in farmacevtskim podjetjem. Korist nadaljnjega obstoja te partnerske mreže, ki se bo z dejavnostmi tehnološkega prenosa razširila na čezmejno območje in opravljenih raziskav bosta imeli tako družba, zaradi boljših zdravstvenih storitev, ki jih bodo omogočili ti rezultati, kot trg, glede na pogostnost ciljnih bolezni v svetu.

Partner

Vodilni partner

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Institut “Jožef Stefan”

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

Tehnološki park Ljubljana d.o.o

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

Experteam srl

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Biovalley Investments S.p.A.

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
Train_SLO.pdf
( 470 bytov, published on 20 Julij, 2018 - 13:03 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Splošni cilj projekta je povečati sodelovanje med ključnimi biomedicinskimi akterji, kot so raziskovalni inštituti, univerze in podjetja. Cilj projekta je vzpostavitev platforme za storitve, ki temeljijo na inovativni kombinaciji dveh disciplin; celične biologije in analize velikih količin podatkov na področju srčnih in vnetnih patologij, ki se pojavijo npr. pri težkih ranah. Sodelovanje med akterji in vzpostavitev platforme bo povečala inovativnost in konkurenčnost v sektorju biomedicinskih raziskav.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.05.2018)

Raziskovalni partnerji sodelujejo pri analizi podatkov, ki jih pridobijo z visoko-zmogljivimi presejalnimi testi, s katerimi odkrivajo spojine, ki vplivajo na oz. nadzorujejo srčno fibrozo. Vsi partnerji pa sodelujejo pri kartiranju regionalnih podjetij in ustanov, katerimi bi jim storitve, razvite v projektu TRAIN, koristile poslovno in razvojno. Istočasno na projektu poteka pilotna študija, v kateri vrednotijo celične teste za detekcijo prisotnosti mikroorganizmov v hrani.

 

POROČILO O AKTIVNOSTIH V LETU 2018 (14/12/2018)

Leto 2018 je bilo zelo pomembno za sodelovanje med raziskovalnimi partnerji. 
Laboratorij vodilnega partnerja se je osredotočil na preizkušanje efektivnosti spojin, ki so jih identficirali na IJS kot modulatorje aktivacije miofibroblastov v celičnih modelih za srčno in pljučno fibrozo. 
ICGEB je nadaljeval z raziskavami na podorčju vzgoje srčnega tkiva v epruveti preko gojenja kardiomiocit, fibrolastov in endotelijskih celic. Celice so gojili v hipoksičnih pogojih, ki ponazarja miokardni infarkt pri katerem se zmanjša oskrba srčnih celic s kisikom.
Iz izvedenih eksperimentov, so raziskovalci razvili tudi protokole za izolacijo in gojenje kožnih celic, s katerimi so razvili model za težke rane, ki služi za preučevanje vpliva spojin, ki sprožajo angiogenezo, s čimer omogočajo vaskularizacijo rane in posledično hitrejše zdravljenje rane.

ICGEB in IJS sta prav tako analizirala podatke presejalnega testa s katerim so identificarali mikroRNA, ki modulirajo proliferacijo gladko-mišični celic pljučne arterije. Za vsako mikroRNA, je IJS identificiral potencialne tarčne gene, kar je privedlo do razkritja serije genov, ki so najverjetneje najbolj zanimivi za proliferacijo omenjenih celic. 

Dodatno sta partnerja validirala optimizirane teste za analizo proliferacije, celične smrti, oksidativnega stresa in angiogeneze.

ICGEB in Experteam sta nadaljevala z raziskavami na področju razvoja testov za detekcijo patogenov, prisotnih v vodi in hrani, s ciljem razviti ekonomsko ugoden protokol. Do sedaj sta partnerja razvijala dva molekularno-biološka pristopa: metoda PCR za pomnoževanje zaporedij DNA in metoda HCA, obe pa sta primerni za detekcijo prisotnosti patogenov. Z uporabo fluorescenčnega mikroskopa je bila mogoče analiza infektivnosti na podlagi prenosa določenega transkripcijskega faktorja iz citoplazme v jedro okužene celice. Analizirali so tudi dendritske celice oz. produkcijo interferonov po stiku z infektivnim agentom. Obe metodi nista bili dovolj natančni, saj je število bakterij, potrebnih za pozitiven signal, previsoko. Partnerja sta se zato odločila, da bosta ubrala tretjo pot: detekcija patogene mRNA, kot indikacija prisotnosti patogena.

Dr. Serena Zacchigna je, znanstveni skupnosti (industrija, raziskovalci in študenti), predstavila projekt TRAIN na dogodku “EURO BioHighTech”, ki se je odvil 26. in 27. septembra v Trstu. Projekt se je prav tako predstavil na letnem dogodku programa sodelovanja Italija-Slovenija, v Štanjelu, 30. maja in v Novi Gorici, 26. septembra, na delavnici z naslovom: “Učinkovita komunikacija med partnerji in javnostjo”.

Med skupne iniciative partnerstva velja šteti tudi gostujoči predavanji, dr. Serene Zacchigna in dr. Luce Braga, v sklopu učnega program”High Process Screening”, 25. maja na IJS, namenjen raziskovalcem na inštitutu in drugi zainteresirani javnosti na področju BioTech sektorja v Sloveniji. Povezano s tem, se je v letu 2018 začela akcija iskanja, navezovanja stikov in kartiranja podjetij, ki bi jih znanstveni rezultati projekta TRAIN potencialno zanimali. Ena od takih aktivnosti je bilo organizirano mreženje s podjetji po konferenci Healthday.si, ki jo je organiziral Tehnološki park Ljubljana, 3. 12. 2018. Partnerji so prav tako začelli z organizacijo več-dnevne delavnice, ki bo na Bledu, od 13. do 17. maja 2019, z naslovom “High content imaging and data science for virtual screening and drug discovery”. Delavnica bo odprta za študente in raziskovalce iz akademske sfere in industrije. Namen delavnice je predstaviti sredstva in metode za inovativne rešitve, kot so visoko zmogljivi presejalni testi, analiza slik, kemo-informatika in strojno učenje.

Kontakti

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

0039 04037571
Area Science Park, Padriciano 99, Trieste, Italia
Zacchigna Serena

Institut “Jožef Stefan”

00386 (0) 14773900
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija
Prof. dr. Sašo Džeroski

Tehnološki park Ljubljana d.o.o

00386 (0) 16203490
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
Mojca Cvirn

Experteam srl

0039 0415093101
Via della Libertà 12, 30175 Venezia, Italia
De Bortoli Angelo

Biovalley Investments S.p.A.

0039 0408992219
Via Flavia 23/1 34148 Trieste TS, Italia
Bravar Diego

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

00386 (0) 14773100
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija
Dr. Dragi Kocev