VISFRIM - Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk (Občina Šempeter-Vrtojba)

Novice

V okviru projekta VISFRIM, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v sklopu programa Interreg V-A italija-Slovenija 2014-2020, potekajo protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk v občini Šempeter-Vrtojba.

V zaselku Čuklje v Vrtojbi se pogosto pojavljajo poplave, ki povzročajo škodo obstoječim stanovanjskim in proizvodnim objektom, prebivalcem poplavnega območja onemogočajo gradbene posege v smislu izboljšave bivalnega standarda. Predstavljajo tudi omejitev za nadaljnjo urbanizacijo delov Vrtojbe znotraj poplavnega območja in za območja, na katerih bi gradnja pomenila povečanje količine meteornih vod poplavnega območja Čuklje-Zapučke.

Poplave so prisotne že na območju Čuklje, vode s tega območja po trenutno s hidravličnega vidika neprimernem jarku (vodotoku) dospejo do roba zaselka Zapučke, kjer se preko obstoječega propusta in betonskega korita izlivajo v Vrtojbico. Zaradi preozke in preplitve struge vodotoka prihaja ob večjih deževjih do poplavljanja tako zaselka Čuklje kot tudi območja ob strugi vodotoka.

Investicija predvideva razširitev in spremembo nivelete obstoječega vodotoka 2. reda v dolžini približno 471m. Vzdolž struge vodotoka je predvidena obnova obstoječega prepusta. V jarku je predvidena stabilizacija korita z rebri. Vtok odvodnega jarka se uredi v kamniti oblogi, iztok pa v ABV koritu. Predlagani ukrepi bodo izboljšali stanje za približno 160 prebivalcev zadevnega območja. Gre za enega izmed ukrepov iz slovenskega Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav Vrtojba Šempeter pri Gorici.

Vrednost investicijskega projekta je ocenjena na 228.500,00. Predvideno je financiranje investicijskega projekta iz lastnih virov Občine Šempeter-Vrtojba v višini 34.275,00€ ter s pridobitvijo nepovratnih sredstev ESRR v skupni višini 194.225,00€.

Predvideni posegi bodo vplivali na približno 160 prebivalcev območja.

Dela so začela v februarju 2020. Pri izkopu je izvajalec naletel na neeksplodirane granate iz 1. svetovne vojne, zato se je pozvalo Upravo RS za zaščito in reševanje, da izvedejo pregled terena z detektorji kovin. Po pregledu terena so intenzivno začeli z deli, ki bodo predvidoma zaključena do jeseni.

DelaDela
20200514_121724.jpg
( 8 bytov, published on 10 Junij, 2020 - 12:25 )
DelaDela
20200508_095355_HDR (2).jpg
( 5 bytov, published on 10 Junij, 2020 - 12:25 )
Lokacija delLokacija del
Zemljevid.png
( 542 bytov, published on 10 Junij, 2020 - 12:25 )
Tools