VISFRIM - Protipoplavni ukrepi na območju Grabca (Občina Miren-Kostanjevica)

Novice

V okviru projekta VISFRIM, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v sklopu programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, potekajo protipoplavni ukrepi na območju Grabca v občini Miren-Kostanjevica. 

Gre za enega izmed ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav Miren, na njem prebiva 760 stalnih in začasnih prebivalcev. Na območju je 214 stanovanjskih hiš, 10 enot kulturne dediščine, 1 kulturni spomenik državnega pomena in 87 poslovnih subjektov. Na območju so trije pomembni objekti družbene infrastrukture državnega pomena.

Glavni razlog za izvedbo investicijskega projekta je zmanjšati poplavno ogroženost zaselka Grabec v urbanem naselju Miren, ki je najbolj poplavno ogroženo območje v občini Miren-Kostanjevica, ter tako zmanjšati ponovno nastajanje materialnih in nematerialnih škod v času visokih voda reke Vipave. Zaselek leži ob stari cestni povezavi za Trst, neposredno ob državni meji z Italijo. Poplavno ogrožena je skupina starih objektov neposredno ob strugi reke Vipave, kjer je nekoč deloval mlin in obrat usnjarske predelave. Na območju poteka tudi lokalna/občinska cesta JP 759235, ki je v času poplav neprevozna. Zajem vode je bil urejen z jezom, ki pa je bil zaradi dolgotrajnega propadanja spremenjen v drčo. Poleg starejših objektov pri Grabcu je ogroženih tudi nekaj objektov vzdolž ceste skozi Vodmat ter del zaselka Na potoku. Skupno je na tem območju ob nastopu visokih voda reke Vipave, 100-letne povratne dobe, poplavno ogroženih 20 stanovanjskih objektov in 7 gospodarskih objektov. Ukrep bo koristil preko 100 prebivalcem.

V okviru investicijskega projekta je predvidena fazna izgradnja novega protipoplavnega zidu v dolžni 122 m, rekonstrukcijo obstoječega zidu v skupni dolžini 28,0 m, ter izgradnja nove meteorne kanalizacije v skupni dolžini 127,0 m in črpališča zalednih voda. Predvidene so 3 faze izgradnje, pri čemer 1. Faza predstavlja funkcionalno zaključeno celoto, 2. in 3. Faza pa njeno nadgradnjo. Po vsaki izmed zaključenih faz je zagotovljena funkcionalnost zgrajenih objektov.

Stroški izvedbe 1. faze v okviru projekta VISFRIM znašajo 339.045,45 EUR z DDV. Predvideno je financiranje investicijskega projekta iz lastnih virov Občine Miren-Kostanjevica v višini 113.795,45 EUR ter s pridobitvijo nepovratnih sredstev ESRR v okviru čezmejnega programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 v skupni višini 225.250,00 EUR.

Dela so se začela v decembru 2019, zaključek pa je, zaradi zamud pri dobavi materiala, predviden za julij 2020.

IMG_20200401_122521.jpg
( 267 bytov, published on 3 Julij, 2020 - 13:37 )
IMG_20200323_141017.jpg
( 329 bytov, published on 3 Julij, 2020 - 13:37 )
Tools