WALKofPEACE

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
36 mesecev
Začetek: 01.11.18
Konec: 31.10.21
Št. partnerjev: 10
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
2.893.176,00€
Prispevek ESRR:
2.459.199,60€

The project in numbers

Trajanje: 
36 mesecev
Start / End: 
01.11.18 to 31.10.21
Project progress: 
16%
Budget: 
2893176.00€
Prispevek ESRR: 
2459199.60€

WALKofPEACE

Trajnostni razvoj dedišcine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.1.
Prednostna naložba: 
PN 6c
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Ohraniti, raziskati in promovirati snovno in nesnovno dediščino prve svetovne vojne izjemnega zgodovinskega pomena kot skupno dediščino programskega območja v okviru krovne destinacijske znamke in posebne destinacije Poti miru med Alpami in Jadranom. Spodbuditi povezovanje, nadgradnjo in razvoj nove trajnostno in kulturno usmerjene turistične ponudbe, utemeljene na atraktivnih predstavitvah dediščine PSV in tematskih poteh.

Povzetek projekta: 

Posebnost programskega območja je prisotnost dediščine PSV izjemnega zgodovinskega pomena, ki je mestoma slabo ohranjena, njen potencial za razvoj turizma pa še ni ustrezno izkoriščen. Projekt bo prispeval k spremembi obstoječega stanja s skupnimi čezmejnimi aktivnostmi za dolgoročno ohranjanje dediščine PSV ter krepitev njene uporabe za razvoj trajnostnega kulturnega turizma. Izvedene bodo študijske aktivnosti, pripravljene nove razstave, kulturni in spominski dogodki za krepitev splošnega znanja in ozaveščenosti o dediščini PSV. Izvedene bodo aktivnosti usmerjenega izobraževanja in mreženja za turistične ponudnike, organizacije in druge deležnike, namenjene spodbujanju razvoja nove turistične ponudbe. Za okrepitev skupne promocije in trženja dediščine PSV bo uvedena krovna destinacijska znamka Poti miru s smernicami za trženje, spletna stran in druga promocijska gradiva. Nadgrajene in urejene bodo nove tematske poti, informacijske točke in središča s sodobnimi inovativnimi in interaktivnimi predstavitvami dediščine. Naložbe male vrednosti bodo namenjene ohranjanju dediščine PSV izjemnega pomena.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultati projekta bodo: študije čezmejne dediščine PSV in predstavitve izbranih rezultatov; ciljno usmerjeno usposabljanje in mreženje, namenjeno spodbujanju turistične valorizacije dediščine PSV, za turistične ponudnike, organizacije idr. deležnike; nove razstave o dediščini PSV ter tematski kulturni, spominskih dogodki in konference; nova čezmejna krovna destinacijska znamka Poti miru med Alpami in Jadranom z “brandbook”-om in smernicami za skupno trženje dediščine PSV; upravljavske smernice za traso poti Bovec-Trst; pobude za razvoj novih turističnih storitev in ponudbe; skupna spletna stran destinacije Poti miru in gradiva za promocijo dediščine PSV; prenovljene ter na novo urejene in označene tematske poti in info-točke; nadgrajena in nova informacijska središča s sodobnimi IKT in multimedijskimi predstavitvami dediščine PSV; obnovljeni objekti, muzeji, spomeniki idr. dediščina PSV izjemnega pomena na območju programa. S čezmejnim sodelovanjem pri doseganju navedenih rezultatov bomo: (1) ohranili dediščino PSV izjemnega pomena, (2) pripravili atraktivno interpretacijo in predstavitve dediščine PSV, (3) močno okrepili prepoznavnost in promocijo skupne dediščine v okviru čezmejne znamke in destinacije Poti miru; (5)spodbudili krepitev in razvoj čezmejne turistične ponudbe v okviru integralnega produkta Poti miru. S tem bomo povečali (a) stopnjo čezmejne povezanosti na področju trajnostnega vrednotenja dediščine PSV ter (b) število pričakovanih obiskovalcev na celotnem območju programa ter tako neposredno prispevali k programskemu kazalniku rezultata specifičnega cilja 3.1 kot tudi h kazalnikom učinka PN 6C (C009 in 3.1.1).

Partner

Vodilni partner

Posoški razvojni center

Goriška
SLO

Projektni partner št.1

Regione del Veneto

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"

Goriška
SLO

Projektni partner št.3

Associazione GAL VENEZIA ORIENTALE

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Ljubljana
SLO

Projektni partner št.5

PromoTurismoFVG

Trieste
ITA

Projektni partner št.6

Mestna Občina Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.7

ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia
ITA

Projektni partner št.8

Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni partner št.9

Občina Ragogna

Udine
ITA

Cilji in aktivnosti

1. Okrepiti znanje in zavest o skupni dediščini prve svetovne vojne na programskem območju s pripravo in izvedbo izobraževalnih programov ter čezmejhnih študi.

Z izvedbo študij bomo dopolnili znanje o dediščini PSV, rezultate pa uporabili tudi pri izvajanju izobraževanja in promocije. Pripravili bomo izobraževalne, spominske, kulturne dogodke, konference, razstave in publikacije, namenjene krepitvi zavesti, prepoznavnosti ter specifičnega znanja o dediščini PSV, tudi med pomemembnimi ciljnimi skupinami (npr. novinarji, turistične agencije). Z aktivnostmi mreženja in ciljnega usposabljanja za deležnike ter obstoječe in potencialne ponudnike turističnih produktov, vezanih na dediščino PSV, bomo spodujali razvoj nove turistične ponudbe. S tem bomo povečali št. pričakovanih obiskovalcev dediščine PSV in tako prispevali h kazalniku učinka C009 OP.

2. Spodbuditi razvoj trajnostnega kulturnega turizma z vzpostavitvijo posebne destinacije in znamke Poti miru ter izdelavo orodij za skupno promocijo turističnih produktov

Pripravili bomo smernice za upravljanje čezmejne Poti Miru med Bovcem in Trstom z dolgoročnimi ukrepi za trajnostno vzdrževanje poti in objektov posebnega pomena. Pripravili bomo smernice za skupno trženje dediščine PSV ter v ta namen razvili novo skupno destinacijsko znamko Poti miru, ki bo pokrivala tako območje ob poti sami kot tudi druge »vroče točke« posebnega zgodovinskega pomena na celotnem PO. Za namene promocije Poti miru bomo pripravili nov skupni spletni portal, sodobna IKT orodja in druge promocijske materiale. Za okrepitev trženja bomo spodbudbujali razvoj novih podpornih storitev. S tem bomo povečali št. pričakovanih obiskovalcev dediščine PSV in prispevali h kazalniku učinka C009 OP.

3. Vzpostaviti mrežo zgodovinskih poti in informacijskih točk v okviru znamke Poti miru s prenovo, nadgradnjo in ureditvijo poti, info-točk in spomenikov posebnega pomena

Z izvedbo številnih aktivnosti obnove in nadgradnje obstoječih poti, spomenikov, muzejev in druge dediščine PSV ter z ureditvijo novih informacijskih točk in središč bomo poskrbeli za ohranjanje dediščine izjemnega zgodovinskega pomena ter hkrati okrepili njen turistični potencial. Obnovili in uredili bomo obstoječe in nekatere nove poti ter jih opremili z info-tablami in turistično infrastrukturo. Obnovili bomo spomenike PSV posebenega pomena in muzeje. Uredili bomo nove informacijske točke in centre z inovativnimi predstavitvami dediščine PSV. S tem bomo prispevali h kazalniku učinka 3.1.1 OP: št. izvedenih naložb/storitev za ohranjanje/obnovo kulturne dediščine. 

Kontakti

Posoški razvojni center

003863841500
Trg tigrovcev 1, 5220, Tolmin, Slovenija
Almira Pirih Polona Cimprič

Regione del Veneto

041 2792111
Palazzo Balbi - Dorsoduro - Venezia 3901, 30123, Venezia, Italia
Fausta Bressani

Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"

0038653890166
Gregorieva 8, 5222, Kobarid, Slovenija
Koren Tadej

Associazione GAL VENEZIA ORIENTALE

+39 0421 394202
Via Cimetta 1, 30026, Portogruaro, Italia
Cinzia Gozzo

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

+386(0)14706202
Novi Trg 2, 1000, Ljubljana, Slovenija
Petra Kolenc

PromoTurismoFVG

0431387111
Via Locchi 19, 34123, Trieste, Italia, 0431387111
Nicola Reverant

Mestna Občina Nova Gorica

+386 (0)5 3350 177,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000, Nova Gorica, Slovenija
Matej Jakin

ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

0481 385227
Borgo Castello 20, 34170, Gorizia, Italia
Massimiliano Zamar

Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka

031 775 002
Kolodvorska cesta 51, 6257, Pivka, Slovenija
Teja Morej

Občina Ragogna

+390432957255
Via 25 Aprile 2, 33030, Ragogna, Italia
Marco Pascoli