BioApp

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.03.20
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.265.587,29€
Prispevek ESRR:
1.075.749,20€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.03.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1265587.29€
Prispevek ESRR: 
1075749.20€

BioApp

Nadregionalna tehnološka platforma za prenos naprednih biopolimerov od raziskav do trga
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj projekta je bil vzpostavitev nove tehnološke platforme s krepitvijo sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in ključnimi gospodarskimi deležniki za pospešitev razvoja pilotne tehnologije na področju naprednih biopolimerov. Projekt je pozitivno prispeval k specifičnim ciljem programa za čezmejno sodelovanje, in sicer z omenjeno tehnološko platformo, ki tlakuje pot inovativnim poslovnim pobudam spodbuja potrebno izmenjavo znanja, tehnologije ter inovacij.

Povzetek projekta: 

Ribogojstvo in ulov rakov globalno ustvarita > 10 milijonov ton biomase letno, pri čemer velika količina lupin iz te industrije predstavlja stranski odpadni produkt. Ta obilen, vendar premalo izkoriščen vir biomase, ima velik potencial pri proizvodnji naprednih materialov (biopolimeri) ter prestavlja eno od skupin evropske tehnološke usmeritve in ključnih področij v strategijah pametnih specializacij znotraj programskega območja (novi materiali, zelena kemija in zdravje). Nekatere raziskovalne organizacije in industrijski akterji so že aktivni na različnih stopnjah razvoja biopolimerov in uporabi le-teh v aplikacijah. Pri tem je sinergija ter uspešnost prenosa inovacij med njimi nizka in njihovo poznavanje procesov za prenos inovacij šibko. Za premostitev teh ovir smo v projektu BioApp, razvili novo nadregionalno tehnološko platformo ter združili komplementarna znanja in veščine partnerjev, z vizijo spodbuditi rešitve, razvoj ter aplikativnost tržno zanimivih visoko inovativnih biopolimerov. Sodelujoči partnerji, ki prihajajo iz univerze (UNITS), javnih in zasebnih raziskovalnih organizacij (CO BIK, KI), start-up-a (BIOPOLife) in zasebnega podjetja (ACIES BIO), so s kooperativnim delovanjem ter s svojo komplementarnostjo in interdisciplinarnostjo, prispevali k zagotovitvi celostnih rešitev, ki združujejo naravne vire in prispevajo k blaginji ljudi. Vsi projektni partnerji imajo koristi od razvite pilotne tehnologije za prenos tehnologij, socialnih in eko inovacij ter krepijo povezave in sinergije med podjetji, raziskovalnimi in razvojnimi centri ter na področju visokega šolstva. Nenazadnje je skupna nadregionalna tehnološka platforma olajšala združevanje novih zainteresiranih skupin, ter prispevala preko komercializacije tehnologije in izdelkov ter z doseganjem poglobitve v verigi vrednosti po načelu »ekonomije zaprtih snovnih ciklov«, k razvoju novih poslovnih modelov za prehod v krožno gospodarstvo.

Glavni rezultati: 

Predlagani projekt je okrepil sodelovanje in povečal medsebojno povezanost med ključnimi deležniki vpletenimi v razvoj inovacij s področja bio-polimerov, tako iz javnega kot tudi zasebnega sektorja znotraj programskega območja, in sicer preko njihove neposredne vključenosti v pilotni razvoj bio-polimernih tehnologij. Njihovo sodelovanje in postopek razvoja teh tehnologij je bil usmerjen v vzpostavitev trajnostnega pretoka informacij med akterji vključenimi v proizvodnjo izdelkov iz inovativnega biopolimernega materiala z visoko dodano vrednostjo ter na pripadajoči razvoj storitev z osredotočenostjo na potrebe prehrambene, kozmetične in z zdravstvom povezane industrije v programskem območju, da bi na ta način povečali konkurenčnost in spodbudili gospodarsko rast. Projekt BioApp je z vzpostavitvijo nad-regionalne tehnološke platforme ustvaril sredstva in prostor za povečanje dostopa do znanja ter tako ustvaril priložnost za neposredno vključevanje na področju prenosa tehnologij, translacijskih raziskav, inovacij in tehnologij na skupnih prednostnih področjih med partnerji. Posebno pozornost smo posvečali povezovanju MSP z večjimi, že uveljavljenimi regijskimi igralci, saj slednji predstavljajo glavno gonilno silo z oziroma zmožnost ustvarjanja novih delovnih mest znotraj programskega območja.

Partner

Vodilni partner

Kemijski inštitut Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Univerza v Trstu

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

CO BIK

Goriška
SLO

Projektni partner št.3

Biopolife s.r.l.

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

ACIES BIO biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
BioApp_SLO_1.pdf
( 421 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:23 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta je vzpostavitev tehnološke platforme s krepitvijo sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in ključnimi gospodarskimi deležniki za pospešitev razvoja pilotne tehnologije naprednih biopolimerov. Nadregionalna tehnološka platforma bo tlakovala pot inovativnim poslovnim pobudam, hkrati pa spodbujala potrebno izmenjavo znanja, tehnologije ter inovacij. Projekt je usmerjen v razvoj in aplikacijo tržno zanimivih visoko inovativnih biopolimerov.  

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30/05/2018)

Razvit je bil tehnološki know-how za povečevanjea sinteze in proizvodnje naravnih biopolimerov na osnovi hitozana z dodanimi novimi skupinami na bazi sladkorjev. Ti izboljšani biopolimeri bodo vključeni v aplikacije v kozmetiki in prehranski industriji. Pri slednji BioApp naslavlja izjemno pomembno področje iskanja alternativ za plastično embalažo. IzdelaLi smo užitne in biorazgradljive vrečke iz biofilmov, ki s svojo antimikrobnostjo predstavljajo t.i. pametno embalažo prihodnosti.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (05/12/2018)

V okviru projekta BioApp je bil razvit nov kemijsko modificiran biopolimer (y-CTX platforme) in prenešena tehnologija za njegovo povečano proizvodnjo iz laboratorijev Univerze v Trstu na start-up Biopolife. V oktobru 2018 je bila tudi vzpostavljena on-line platforma, ki omogoča zainteresiranim deležnikom, da se spoznajo z našo tehnologijo in vizijo ter se povežejo s partnerji na projektu BioApp. Projekt je zdaj v fazi razvoja pilotne tehnologije z uporabo naprednih biopolimerov za izbrane sektorje. Naseldnji korak, ki bo sledil je prenos tehnologij na industrijske partnerje. V okviru projekta smo razvili svojo znamko imenovano Scientists against plastic, ki nagovarja širšo javnost, da obstajajo realne alternative plastiki. Če želite bolj natančno slediti dogajanju na BioApp, se lahko naročite na naš mesečni newsletter ali nam sledite na družabnih omrežjih.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (31/08/2019)

V okviru projekta BioApp je bil izpopolnjen in natančno karakterizirane kemijsko modificirane različice biopolimerov (y-CTX) in prenesena tehnologija za njegovo povečano proizvodnjo iz laboratorijev Univerze v Trstu na start-up Biopolife. Preko določenih antimikrobnim lastnosti materiali so bili razviti in testirani prototipi na osnovi hitozana z dodatkom ekstraktov, ki smo jih uporabili kot vrečke za shranjevanje svežih testenin. Ob tem je potekala aktivna diseminacija uporabe biopolimerov,  kot možna alternativa plastiki za enkratno uporabo, na socialnih omrežjih in direktno ciljnim skupinam preko nastopov, predavanj, delavnic ali na srečanjih s industrijskimi partnerji. Vzpostavljena on-line platforma BioApp, povezuje znanje o razvoju in karakterizaciji naprednih biopolimerov in njihove uporabe v prehrambeni, farmacevtski industriji in biomedicini. BioApp projekt je zdaj v fazi uporabe razvoja pilotne tehnologe in uporabo naprednih biopolimerov za 5 novih produktov, ki pokrivajo živlilsko, kozmetčno in z zdravjem povezano industrijo.

Kontakti

Kemijski inštitut Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo

00386 (0) 14760526
Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
Petra Props

Univerza v Trstu

0039 0405583001
Via E. Weiss 2, 34128 Trieste, Italia
Donati Ivan

CO BIK

00386 (0) 58500893
Tovarniška cesta 26, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Peterka Matjaž

Biopolife s.r.l.

+39 040 2038 587
Via Licio Giorgieri 5, 34127 Trieste, Italia
Massimiliano Borgogna

ACIES BIO biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.

00386 (0) 59075995
Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kuščer Enej