SALUTE-ZDRAVSTVO

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
48 mesecev
Začetek: 01.04.17
Konec: 31.03.21
Št. partnerjev: 1
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
5.000.000,00€
Prispevek ESRR:
4.250.000,00€

The project in numbers

Trajanje: 
48 mesecev
Start / End: 
01.04.17 to 31.03.21
Project progress: 
52%
Budget: 
5000000.00€
Prispevek ESRR: 
4250000.00€

SALUTE-ZDRAVSTVO

Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
ITI
Splošni cilj projekta: 

Projekt je prvi poskus primerjave, analize in iskanja sinergij med slovenskim in italijanskim sistemom zdravstvenih in socialnih služb. Primeri odličnosti z obeh strani meje bodo združeni v čezmejno mrežo, ki bo omogočila izboljšano ponudbo storitev na območju Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba. 
S projektom si prizadevamo izboljšati kakovost življenja lokalnih prebivalcev ter obenem povečati privlačnost našega ozemlja z uvedbo inovativnih storitev. 

Povzetek projekta: 

Projekt predvideva vzpostavitev in sodelovanje čezmejnih zdravstvenih skupin za pripravo modelov ter oblikovanje novih storitev na petih področjih:

1) Vzpostavitev enotnega čezmejnega sistema naročanja, ki bo olajšal dostop do zdravstvenih storitev na obeh straneh meje;
2) Obravnava mladih s težavami v duševnem zdravju in delovna ter socialne reintegracija na osnovi najnaprednejših evropskih modelov.
3) Zgodnje odkrivanje in obravnava otrok z motnjo avtističnega spektra
4) Obravnava žensk v fiziološki nosečnosti z uvedbo skupnih inovativnih čezmejnih storitev na osnovi evropskih dobrih praks.
5) Skupne socialne storitve v pristojnosti treh občin za prebivalce čezmejnega območja. Na treh novih informacijskih točkah bodo dobili jasne informacije o dostopu in vrstah storitev na čezmejnem območju.

V projektu sodelujejo Podjetje za zdravstveno oskrbo št. 2 za Posočje (Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana – Isontina"), Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca Nova Gorica", Zdravstveni dom Nova Gorica in Psihiatrična Bolnišnica Idrija.

 

Enoten sistem naročanja 
Aktivnosti projekta so namenjene iskanju administrativnih in pravnih rešitev, ki bi prebivalcem območja EZTS GO omogočile naročanje in koriščenje zdravstvenih storitev tudi na drugi strani meje. S tem bomo tudi v praksi izvedli, kar je predvideno v Direktivi 2011/24/EU o prostem gibanju pacientov.

KAJ SMO ŽE NAREDILI?

Izdelana je bila primerjalna analiza sistemov naročanja in načinov izvajanja zdravstvenih storitev v dveh državah z namenom oblikovanja administrativnih in pravnih možnosti za vzpostavitev čezmejnega sistema naročanja zdravstvenih storitev.
Vse aktivnosti potekajo v tesnem sodelovanju s slovenskim Ministrstvom za zdravje in Centralnim direktoratom za zdravje dežele, socialne zadeve in invalidnost Dežele Furlanije Julijske Krajine ter z ostalimi organizacijami, odgovornimi za tehnične, administrativne in finančne vidike naročanja ter izvajanja zdravstvenih storitev, to so: računalniška družba Dežele FJK Insiel, Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije (NIJZ) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS).

Potrjen je bil seznam zdravstvenih storitev, ki se bodo izvajale na območju EZTS GO, in določeno je bilo tedensko število mest za pilotno aktivnost. 

Dosežen je bil dogovor glede načina izvedbe čezmejnega sistema naročanja. 

DS 3.1.1 Pregled zdravstvenih storitev na obeh območjih
Seznam čezmejnih zdravstvenih storitev (IT, SL)
Analiza administrativnih in pravnih vidikov obeh sistemov (IT, SL)

KAJ BOMO ŠE NAREDILI?

Na osnovi rezultatov analize in ob upoštevanju tehničnih značilnosti slovenskega in italijanskega sistema za naročanje bo izdelan enoten sistem za naročanje, ki bo prebivalcem območja EZTS GO omogočil naročanje na zdravstveno storitev tudi onstran meje.

 

Duševno zdravje
V projektu je bila oblikovana čezmejna skupina za pripravo skupnih smernic za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju v starosti med 18 in 35 let. V smernicah so določeni načini ukrepanja v kriznih primerih in metodologije za delovno in socialno reintegracijo mladih s težavami v duševnem zdravju z uporabo terapevtsko-rehabilitacijskih projektov, ki predvidevajo vključevanje socialnih delavcev, splošnih zdravnikov, izobraževalnih in socialnih ustanov, nevladnih organizacij ter drugih izvajalcev glede na potrebe.

KAJ SMO ŽE NAREDILI?

V prvi fazi izvedbe projekta je bila pripravljena analiza sistemov obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju v Sloveniji in v Italiji. Potrebno je bilo razumeti predvsem, če in kako je možno oblikovati skupne storitve za obravnavo slovenskih in italijanskih pacientov. V analizi so bile opredeljene prednosti in pomanjkljivosti obeh načinov obravnave, na osnovi katerih je čezmejna skupina pripravila skupen model, s katerim se lahko izboljša kakovost in dostopnost čezmejnih storitev za duševno zdravje.

DS 3.2.1 Duševno zdravje - Predhodna analiza na področju duševnega zdravja: klinični, administrativni in pravni vidiki (IT, SL)
DS 3.2.3 Duševno zdravje - Smernice za opredelitev načinov delovanja skupnih storitev na področju duševnega zdravja (IT, SL)
DS 3.2.5 Duševno zdravje - Jezikovno usposabljanje - priročnik z osnovnimi medicinskimi izrazi v italijanščini in slovenščini (IT, SL)

KAJ BOMO ŠE NAREDILI?

Model predvideva izvedbo naslednjih aktivnosti:

Obveščanje in preprečevanje Organizacija usposabljanja za izvajalce, ki ne delujejo na področju duševnega zdravja (zdravstvene službe, šole, zdravniki splošne medicine, socialne službe). To je bilo narejeno 11.12.2018.
Odziv skupnosti v krizni situaciji mešana ekipa bo izdelala interni protokol za vodenje kriznih primerov, s pomočjo katerega se bo lahko posluževala geografsko najbližjih območnih sprejemnih služb (CSM – Centri za mentalno zdravje) namesto običajnih praks za aktivno hospitalizacijo v Sloveniji.
Socialno-zaposlitvena rehabilitacija. Na osnovi smernic bodo oblikovani individualni terapevtski rehabilitacijski projekti, namenjeni predvsem socialni reintegraciji oseb s težavami v duševnem zdravju s pomembnim poudarkom na delovni reintegraciji. Individualni terapevtski rehabilitacijski projekti temeljijo na ukrepu, kateremu v Italiji pravijo "zdravstveni proračun", v Sloveniji pa je to popolna novost. Usposabljanje za mešane zdravstvene ekipe o praksah v skupnosti na področju duševnega zdravja, deinstitucionalizaciji in individualnih rehabilitacijskih programih bo potekalo v drugi polovici leta 2019. V februarju 2019 so slovenski člani čezmejne ekipe sodelovali na usposabljanju o uporabi zdravstvenega proračuna. 
 

Avtizem
Namen projekta je vzpostaviti zgodnje odkrivanje motnje avtističnega spektra pri otroci od 18. meseca starosti. Mednarodne študije kažejo, da se lahko z zgodnjo obravnavo pri otrocih bistveno izboljšajo sposobnosti komuniciranja, vzpostavljanja odnosov, razumevanja in prilagajanja. Med najpomembnejšimi cilji je osveščanje pediatrov, družin in vseh ostalih, ki so v stiku z otrokom, o pomenu zgodnjega diagnosticiranja motnje avtističnega spektra.

KAJ SMO ŽE NAREDILI?

Vzpostavljena je bila delovna skupina strokovnjakov, ki je pripravila skupni zdravstveni protokol za zgodnje odkrivanje in obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra. Protokol pri zelo majhnih otrocih predvideva uporabo modela M-CHAT, ki spada med najbolj napredna orodja za odkrivanje motnje avtističnega spektra na mednarodni ravni. V okviru obravnave pa protokol predvideva uporabo metode ESDM, ki se je izkazala za trenutno najbolj učinkovito pri otrocih od 18. meseca starosti dalje. Čezmejna skupina se v ta namen udeležuje tečaja o metodi ESDM pod vodstvom ene najbolj priznanih ameriških strokovnjakinj s tega področja. Po koncu tečaja bodo izvedenci prejeli licenco za obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra z uporabo metode ESDM.
Organizirani sta bili tudi dve srečanji za osveščanje pediatrov in drugih strokovnih delavcev na tem področju.

DS 3.2.12 Avtizem - Zgodnje odkrivanje avtizma z ozaveščanjem pediatrov in staršev (IT, SL)
DS 3.2.13 Avtizem - Organizacija informativnih dogodkov za pediatre z informativnim gradivom. Informativni dogodki. Brošura (IT, SL)

KAJ BOMO ŠE NAREDILI?

V Parku Basaglia v Gorici bomo uredili prostore, ki jih bo čezmejna zdravstvena ekipa lahko uporabljala za obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra po metodi ESDM. Prostore bodo lahko uporabljali slovenski in italijanski strokovnjaki za obravnavo slovenskih in italijanskih otrok, ki bivajo na čezmejnem območju EZTS GO. Kupili smo učno gradivo za uporabo metode ESDM. Javna naročila za obnovo prostorov so že oddana.

 

Fiziološka nosečnost
Cilj aktivnosti povezanih s fiziološko nosečnostjo v okviru projekta Salute-Zdravstvo je ustvariti skupno metodologijo za obravnavo fiziološke nosečnosti. Storitve, ki bodo oblikovane v okviru projekta, bo izvajala čezmejna skupina babic z vključevanjem in svetovanjem specialistov ter strokovnjakov. 
Gre za storitve, ki trenutno niso prisotne ne na območju Slovenije ne na območju Italije, saj predstavljajo inovativno metodo sodobne babiške prakse na podlagi najboljših evropskih metodologij.

KAJ SMO ŽE NAREDILI?

V okviru projekta je bila izvedena analiza obravnave nosečnic v Sloveniji in Italiji z namenom razumevanja razlik in iskanja sinergij. 
Oblikovali smo delovno skupino italijanskih in slovenskih babic ter ginekologov, ki so, ob upoštevanju rezultatov analize in obstoječih predpisov obeh držav, pripravili model skupne obravnave fiziološke nosečnosti, ki predvideva inovativne storitve namenjene obravnavi nosečnic s fiziološko nosečnostjo na območju treh občin. Model je bil pripravljen na osnovi dobrih praks z obeh strani meje in upoštevajoč metode, ki se uporabljajo v najbolj naprednih evropskih centrih za fiziološko nosečnost (Nizozemska, Danska, Anglija), katere je delovna skupina obiskala maja in junija 2018.

DS 3.2.16 Fiziološka nosečnost - analiza predpisov, notranji pregled metodologij in analiza pravne izvedljivosti (IT, SL)
DS 3.2.18 Fiziološka nosečnost - Skupno delovno omizje za analizo in potrditev modela - sporazum za obravnavo fiziološke nosečnosti (IT, SL)

KAJ BOMO ŠE NAREDILI?

Na območju EZTS GO bo na voljo vrsta različnih storitev za fiziološko nosečnost, katere bo na osnovi skupne metodologije čezmejna skupina babic z vključevanjem in svetovanjem specialistov ter strokovnjakov izvajala v skupnih prostorih, ki bodo urejeni v okviru projekta Salute – Zdravstvo - »Center za zdravje žensk« v Parku Basaglia in v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica.

Predvidene storitve so:

Vzpostavitev info točke: v okviru prostorov v Parku Basaglia bo urejena dvojezična informacijska točka za informiranje glede predporodnega in poporodnega varstva v Italiji in Sloveniji. Za namene promocije skupnih aktivnosti, se bodo informacijske točke nahajale tudi v obstoječih prostorih Zdravstvenega doma v Novi Gorici in Splošni bolnišnici "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica.
vzpostavitev čezmejne skupine babic s podporo slovenskih in italijanskih strokovnjakov s področja ginekologije, fizioterapije, psihologije, nutricionizma in dietologije za ženske v času nosečnosti in po porodu;
tečaji za priprave na porod v slovenščini in italijanščini: tečaji za pare, vadba v vodi, tečaji za krepitev medeničnega dna, itd;
tečaji za porodnice in starše: tečaji v vodi z novorojenčki, telovadba za mlade mamice in novorojenčke, tečaji za podporo pri starševstvu, obiski babic na domu, srečanja za mamice in novorojenčke z babico v Centru za zdravje žensk, podpora za mlade mamice, nasveti o dojenju in skrbi za novorojenčka;
Možnost poroda na domu na italijanskem območju z vključitvijo pristojnih zdravstvenih ustanov
Prve storitve se bodo začele izvajati v začetku jeseni 2019.  


V sklopu projekta je predvidena tudi ureditev novih prostorov, v katerih bo čezmejna multidisciplinarna skupina izvajala navedene dejavnosti. V parku Basaglia v Gorici bo urejen center za predporodno obravnavo, medtem ko bo v prostorih Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica urejen prostor za fiziološki porod.

 

Socialne storitve
V okviru te aktivnosti nameravajo tri občine ustanoviteljice EZTS GO vzpostaviti čezmejno mrežo socialnih storitev za prebivalce območja EZTS GO s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah. Rezultat bo čezmejni protokol, ki ga bodo sklenile tri občine, na osnovi katerega bodo socialne storitve na voljo prebivalcem z obeh strani meje z vključevanjem vseh pristojnih služb, društev in nevladnih organizacij. Ustanovljene bodo tri info točke, v katerih bodo prebivalci lahko dobili informacije o dostopu in možnostih uporabe socialnih storitev z obeh strani meje.

KAJ SMO ŽE NAREDILI?

Oblikovana je bila stalna čezmejna delovna skupina predstavnikov treh občin, ki je zadolžena za vzpostavitev čezmejne mreže socialnih storitev. Čezmejna delovna skupina je izdelala analizo, s katero je preučila sisteme socialne oskrbe v treh občinah tako z vidika javnih služb kot zasebnih organizacij.

KAJ BOMO ŠE NAREDILI?

Organizirali bomo čezmejna izobraževanja in seminarje za strokovne delavce, ki izvajajo socialne storitve. Prvi posvet je bilo organiziran 13. maja 2019 v Novi Gorici. V treh občinah bomo vzpostavili tri info točke, kjer bodo prebivalci lahko prejeli informacije o storitvah, ki so na voljo na celotnem območju, in možnostih dostopa do njih. Po vzpostavitvi čezmejne socialne mreže, bodo slovenski in italijanski prebivalci lahko uporabljali storitve v vseh treh občinah. V Novi Gorici bo informacijska točka v Skupnostnem centru, kjer bodo potekala infrastrukturna dela s pomočjo dodatnih sredstev Mestne občine Nova Gorica, ki namerava stavbo temeljito prenoviti. V Gorici bo info točka v pritličju stavbe Centro Polivalente. Tu se bodo dela začela v začetku poletja 2019. 

 

Glavni rezultati: 

Posamezni rezultati, ki jih v okviru izvedbe projekta nameravamo doseči, so naslednji:

- večja usposobljenost čezmejnih zdravstvenih in socialnih ekip;

- analiza trenutnega stanja, metodologij ter kliničnih, administrativnih in pravnih vidikov na področju zdravstva in socialnih storitev v Sloveniji in Italiji;

- primerjalna analiza zdravstvenih in socialnih sistemov (slovenskega in italijanskega);

- vzpostavljene čezmejnih multidisciplinarnih delovnih skupin in ekip;

- administrativne in tehnične rešitve za čezmejne zdravstvene storitve;

- infrastrukture, namenjene čezmejnim storitvam.

Partner

Vodilni partner

GECT GO

Gorizia
ITA

Projektni dokumenti

Scheda progettoScheda progetto
SALUTE_SLO_updated.pdf
( 522 bytov, published on 26 Julij, 2018 - 14:30 )
 Duševno zdravje - Smernice za opredelitev načinov delovanja skupnih storitev na področju duševnega zdravja Duševno zdravje - Smernice za opredelitev načinov delovanja skupnih storitev na področju duševnega zdravja
WP3.2.3_Accordo_SM_sporazum_DZ_final_web.pdf
( 359 bytov, published on 21 Januar, 2019 - 14:40 )
 Duševno zdravje- Jezikovno usposabljanje- priročnik z osnovnimi medicinskimi izrazi v italijanščini in slovenščini Duševno zdravje- Jezikovno usposabljanje- priročnik z osnovnimi medicinskimi izrazi v italijanščini in slovenščini
WP_3.2.5._Formazione_linguistica_Vademecum_web.pdf
( 603 byti, published on 21 Januar, 2019 - 14:40 )
Popis čezmejnih zdravstvenih storitevPopis čezmejnih zdravstvenih storitev
WP_3.1.1._Carta_dei_servizi_transfrontalieri_IT_SL_web_logos2.pdf
( 1 byte, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Sinteza analize čezmejnega naročanjaSinteza analize čezmejnega naročanja
WP_3.1.1_Sintesi_Finale_IT_SL_web_logos3.pdf
( 959 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Povzetek analize duševno zdravjePovzetek analize duševno zdravje
WP_3.2.1_abstract_analisi_salutementale_IT_SL_web_logos2.pdf
( 988 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Dnevni red usposabljanje Dnevni red usposabljanje
WP_3.2.4._Formazione_operatori_Agenda_11122018E.pdf
( 157 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Protokol avtizemProtokol avtizem
WP_3.2.12_protocollo_AUTISMO_protokol_AVTIZEM_web_logos.pdf
( 185 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Brochure Avtizem Brochure Avtizem
WP_3.2.13._BROCHURE_Autismo_-_Avtizem_web_logos.pdf
( 506 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Program dogodkov avtizemProgram dogodkov avtizem
WP_3.2.13._Programma_eventi_AUTISMO-IT-SL-web-logos.pdf
( 754 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Analiza fiziološka nosečnostAnaliza fiziološka nosečnost
WP_3.2.16_Analisi_normativa_Gravidanza__IT_SL_web_logos2.pdf
( 972 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Sporazum fiziološka nosečnostSporazum fiziološka nosečnost
WP_3.2.18_Accordo_congiunto_web_logos.pdf
( 146 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
WP 3.3.1 Zbirka socialnovarstvenih programov in storitev Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Šempeter- VrtojbaWP 3.3.1 Zbirka socialnovarstvenih programov in storitev Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Šempeter- Vrtojba
GECT_IMPAGINATO_ITA-unito.pdf
( 6 bytov, published on 24 Maj, 2019 - 15:00 )

Kontakti

GECT GO

0039 0481 535446
Via Cadorna 36, 34170 Gorizia, Italy
Sandra Sodini