SUSGRAPE

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.03.20
Št. partnerjev: 7
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.141.089,35€
Prispevek ESRR:
969.925,94€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.03.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1141089.35€
Prispevek ESRR: 
969925.94€

SUSGRAPE

SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA VINOGRADNIŠTVA S POMOČJO IKT NA ČEZMEJNEM OBMOČJU ITA-SLO
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Cilj projekta je spodbujanje razvoja inovacij in implementacija novih tehnologij s strani podjetij in MSP načezmejnem italijansko – slovenskem območju, z razvojem sinergij in s čezmejnim mrezenjem podjetij iz vinskega sektorja, MSP-jev iz sektorja IKT, raziskovalnih središč in univerz ter spodbujanje ekoloških inovacij, ki omogočajo učinkovitejšo rabo naravnih virov in zmanjšanje uporabe kemikalij v kmetijstvu.

Povzetek projekta: 

Projektna zamisel je nastala na pobudo vinogradniških podjetij, ki so partnerji tega projekta in želijo razviti nove trajnostne strategije za varstvo rastlin, predvsem za varstvo proti peronospori in oidiju. Projektni partnerji želijo zato ustvariti mrežo čezmejnega sodelovanja, ki bi zajemala 17 podjetij, 2 raziskovalni središči in 1 univerzo (število sodelujo ih subjektov se lahko pozneje poveča), vsi vključeni subjekti pa bi morali sodelovati tako pri razvoju mreže podjetij kot pri razvoju znanstvenih in uporabnih raziskav, da bi skupaj našli inovativne rešitve, ki bi pripomogle k boljšemu delovanju vinogradniškega in kmetijskega sektorja, ter omogočili pozitivne učinke na programskem območju. Namen projekta SUSGRAPE je torej nudenje podpore vinogradniškim podjetjem, ki želijo uporabljati tehnologijo IKT in z njeno pomočjo upravljati svoje vinograde. Predvideva se preizkušanje (in s tem povezano tehnično usposabljanje delavcev) sistema za podporo pri odločanju (SZPO) na področju kmetijstva. Sistem bo vzpostavljen na slovenski in italijanski strani. SZPO bo sestavljen iz sistema za spremljanje stanja okolja, le-ta pa bo povezan z napovednima modeloma, ki bosta prilagojena lokalnim razmeram.Prednosti takega sistema so predvsem zmanjšana uporaba kemijskih snovi za varstvo rastlin, zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida pri izvajanju vinogradniških dejavnosti, zmanjšanje porabe vode za namakanje ter izboljšanje pozitivnega učnika na zdravje in kakovosti kmetijskih proizvodov.Projekt SUSGRAPE bo poleg tega proučil možnost uporabe mikrobiološkega znanja na področju kmetijstva, in sicer s pomočjo izvedenih čezmejnih genetskih in mikrobioloških analiz mikroorganizmov, prisotnih na vinski trti, s katerimi bi postavili temelje tudi za razvoj novih bioloških pesticidov.

Glavni rezultati: 

Prvi rezultat projekta je ustanovitev mreže za stalno čezmejno sodelovanje, ta mreža pa vključuje 17 podjetij, 2 raziskovalni središči in 1 univerzo - gre za ustanovne člane, ki se jim bodo lahko v prihodnosti pridružili tudi drugi subjekti. V mrežo vključeni subjekti se zavzemajo za sodelovanje pri razvoju gospodarskega tkiva kot tudi pri razvoju znanstvenih in uporabnih raziskav, da bi tako skupaj našli inovativne rešitve, ki bi omogočile boljše in lažje delovanje vinogradniškega in kmetijskega sektorja, s čimer bi se omogočili tudi pozitivni učinki za ves teritorij čezmejnega italijansko-slovenskega pasu. Natančneje se mreža osredotoča na:•razvoj in širjenje tehnologij, s katerimi je mogoče podpreti trajnostne tehnike pridelovanja, med te pa sodijo na primer znanstveno priznane tehnike za predhodno napovedovanje in diagnosticiranje patogenih snovi, ki se pojavljajo pri rastlinah, ter zmanjšanje porabe vode; •znanstveno raziskavo, ki preučuje vpliv bakterij na kakovost in količino končnega izdelka, poleg tega pa tudi na zdravje vinske trte (in v prihodnje tudi na zdravje drugih kmetijskih rastlin), glavni cilj pa je določitev in razvoj snovi za biološko zoperstavljanje boleznim ter bioloških pesticidov naravnega izvora za patogeni snovi oidij in peronospora. V okviru projekta SUSGRAPE sta bili tako izvedeni dve ezmejni znanstveni raziskavi. Obe zadevata genetsko analizo bakterij, ki so prisotne na vinski trti, doseženi rezultati pa so bili predstavljeni na štirih izobraževalnih delavnicah o potencialu uporabne mikrobiologije, ki se uporablja na področju kmetijstva. Delavnice so bile namenjene študentom bioloških in biotehnoloških ved, udeležilo pa se jih je približno 130 študentov.

Partner

Partnerstvo SUSGRAPE združuje ključne deležnike na področju raziskav in razvoja v programskem območju (2 raziskovalna centra in univerzo), MSP, ki poslujejo na področju IKT ter vinogradnike in vinarje. 

Po eni strani Univerza na Primorskem in ICGEB (Mednarodni center za genetski inženiring in biotehnologijo), njuno delo koordinira Area Science Park, v sodelovanju z vinogradniki in vinarji, razvijeta raziskovalni projekt s skupno uporabo laboratorijev in medsebojnim začasnim napotovanjem raziskovalcev. Hkrati se »mlada« Univerza na Primorskem poslužuje know-howa in ugleda, ki ga prinaša sodelovanje z ICGEB, inštitutom, ki predstavlja mednarodni primer odličnosti pri raziskovanju in izobraževanju na področju genetskega inženiringa in biotehnologij.

Po drugi strani razvijata Univerza na Primorskem in Primo Principio, njuno sodelovanje koordinira Area Science Park, modele napovedovanja v agronomiji in jih spreminjata v jezik programske opreme na spletni platformi WiForWine SUSGRAPE, s čimer je vinogradnikom in vinarjem, ki preskušajo modele napovedovanja, olajšano dostopanje do vsebin.

Primorska gospodarska zbornica iz Kopra in Area Science Park izvajata in koordinirata vse aktivnosti komunikacije in promocije projekta ter obveščanja o rezultatih.

Kompetence, ki jih prispevajo posamezni partnerji, se tako prepletajo in dopolnjujejo za doseganje skupnega cilja. Poleg navedenega možnost čezmejnega sodelovanja povečuje prednosti, ki jih prinaša projekt za poenotene modele napovedovanja v kmetijstvu na območju, na katerem se poskusno delovanje izvaja (slovenska Istra in Brda v Furlaniji). Navedeni modeli imajo velik čezmejni pomen, 

  • saj bodo model, ki se razvija za Vina Koper, lahko uporabljali vinogradniki vzhodnega dela italijanske obale,
  • model, razvit za Brda na italijanski strani, pa bodo lahko uporabljali vinogradniki iz Brd na slovenski strani.

Tako lahko trdimo, da je SUSGRAPE vzpostavil trajno čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, univerzami, MSP na področju IKT ter vinogradniki in vinarji.

Vodilni partner

AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Primo Principio Società Cooperativa

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Primorska Gospodarska Zbornica

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

Univerza na Primorskem

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Vinakoper Podjetje za proizvodnjo in prodajo vina, d.o.o.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.6

Consorzio Tutela Vini Collio

Gorizia
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
SUSGRAPE_SLO_1.pdf
( 589 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:07 )
SUSGRAPE_cartello informativo_ITA-SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Junij, 2020 - 14:54 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt spodbuja krepitev inovacij ter implementacijo in uporabo novih tehnologij s strani podjetij in MSP, z razvojem sinergij in s čezmejnim mreženjem podjetij iz vinogradniškega sektorja, MSP-jev iz sektorja IKT, raziskovalnih središč in univerz. Podpira eko inovacije v vinogradniškem sektorju, ki vodijo k učinkovitejši rabi naravnih virov in zmanjšanju uporabe sredstev za varstvo rastlin. Polega tega, podpira tudi raziskovanje na področju mikrobioma vinske trte.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.03.2019)

Agronomski napovedovalni modeli za bolezni trte in sicer peronosporo in oidij so bili posodobljeni na podlagi rezultatov prve pridelovalne sezone (marec-september 2018). Univerza na Primorskem je ponovno izračunala in umerila parametre ter njihove medsebojne povezave in tako omogočila, da je Primo Principio lahko posodobil spletno platformo WiForWine SUSGRAPE.

Čez zimo se je izvajalo (redno in izredno) vzdrževanje vseh 42 postaj za agrometeorološko, fitopatološko in epidemiološko spremljanje. Vse postaje sedaj brezhibno delujejo in so pripravljene za novo pridelovalno sezono. 

Enologi in agronomi Vinakoper in enologi kleti Konzorcija Tutela Vini Collio, ki sodelujejo pri projektu, so se udeležili izobraževanja na temo posodabljanja platforme WiForWine SUSGRAPE in izpostavljen je bil pomen vodenja evidence fitofarmacevtskih sredstev znotraj platforme.  Na delavnicah na temo modeliranja pri agronomskem napovedovanju in mikrobiomskih raziskavah so sodelovali tudi dijaki in študenti.

Na podlagi vzorčenja v vinogradih je bilo izoliranih 264 mikroorganizmov, ki so bili nato prečiščeni in shranjeni pri - 80°C. Določene so bile značilnosti navedenih mikroorganizmov. Na ta način je nastala s stališča bionadzora zanimiva podzbirka sevov. Navedeni sevi bodo sedaj s preskusi v rastlinjaku neposredno preskušeni proti dvema patogonenima elementoma, najprej in vitro nato pa še in planta.

Kontakti

AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

0039 0403755111
Padriciano 99, 34149 Trieste, Italia
Scandella Denis

Primo Principio Società Cooperativa

0039 0799577782
PortoConte Ricerche Loc. Tramariglio S/N, 07041 Alghero, Italia
Longobardi Federico

Primorska Gospodarska Zbornica

00386 (0) 56625830
Ferrarska ulica 2, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Tomaž Može

Univerza na Primorskem

00386 (0) 56117599
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Matjaž Hladnik

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

0039 04037571
c/o AREA Science Park - Padriciano 99, 34149 Trieste, Italia
Vittorio Venturi

Vinakoper Podjetje za proizvodnjo in prodajo vina, d.o.o.

00386 (0) 56630105
Šmarska cesta 1, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Jadran Sever

Consorzio Tutela Vini Collio

0039 0481630303
Via gramsci 4, 34071 Cormons, Italia
Dario Maurigh