MUSE

TC4

Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.03.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.407.133,58€
Prispevek ESRR:
1.196.063,54€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.03.20
Project progress: 
60%
Budget: 
1407133.58€
Prispevek ESRR: 
1196063.54€

MUSE

Čezmejno sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovito mobilnost univerz
Prednostna os 2
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti
Specifični cilj: 
SC 2.1.
Prednostna naložba: 
PN 4e
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Cilj projekta je vključiti energetsko učinkovitost in zmanjšanje emisij CO2 v strategije mestnih in izvenmestnih mobilnosti čezmejnnih lokalnih skupnosti s testiranjem inovativnih storitev, povezanih z električno mobilnostjo ter povečati kompetence javnih organov za celovito načrtovanje trajnostne mobilnosti.

Povzetek projekta: 

MUSE združuje 6 partnerjev (3 italijanske in 3 slovenske), ter 5 pridruženih partnerjev (3 italijanski in 2 slovenskih) v tesnem sodelovanju za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij CO2 mobilnosti v mestnih in izvenmestnih skupnostih čezmejnih lokalnih uprav. Univerza v Trstu kot vodilni partner bo vodil Univerzo v Ljubljani, deželo Furlanijo Julijsko krajino, UTI Noncello (Ob ine Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano in Zoppola), Regijsko razvojno agencijo Nova Gorica in Regijsko razvojno agencijo pri projektnih aktivnostih za doseganje ciljev projekta. Namen prvega cilja je povečanje kompetenc javnih uprav (JU) za vključevanje energetske učinkovitosti pri na račtovanju trajnostne mobilnosti z opredelitvijo smernic in akcijskega načrta. Smernice bodo zagotovile metodologijo za umeščanje inovativnih aktivnosti acijskih načrtov za trajnostno energijo (SEAP) in načrtov za trajnostno mobilnost v mestih (SUMP) na temo integrirane mobilnosti v orodja za načrtovanje mobilnosti. Z akcijskim načrtom bodo JU preizkusile to metodologijo v okviru mobilnosti študentov in univerzitetnih delavcev kot testiranje celotne mobilnosti v mestih, zunaj mest in čezmejno. Namen drugega cilja za krepitev čezmejnega sodelovanja med javnimi upravami s podporo raziskovalnih centrov, univerz in industrije s pomočjo čezmejne skupnosti. Cilj projekta je ne nazadnje spodbuditi inovativne storitve za mobilnost z nizkimi emisijami CO2 z vključevanjem študentov in niverzitetnih delavcev v pilotne ukrepe, ki zagotavljajo skupne mobilnostne storitve (npr. E-bike in e-car sharing) z napajalnimi točkami iz obnovljivih virov in računalniški sistem za upravljanje in nadzor napajalnih to k mobilnih storitev.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta je razvoj smernic in akcijskega načrta za lokalne javne uprave za integracijo elementov energetske u inkovitosti v mestne, izvenmestne in čezmejne mobilnosti. S projektom MUSE bodo javne uprave povečale svojo zmogljivost na področju načrtovanje mobilnosti z manjšem vplivom na okolje, medtem ko bodo študentje in zaposleni na univerzah imeli na razpolago med izvajanjem pilotnih akcij več storitev trajnostne mobilnosti. Projekt bo med izvajanjem pilotnih ukrepov predvsem izvajal in preizkušal rešitve energetske učinkovitosti v mobilnosti z uporabo električnih vozil po logiki mikro-omrežja, proizvodnje energije iz obnovljivih virov, inteligentnega nadzora in upravljanja sistemov storitev mobilnosti s podporo IKT. Univerze in raziskovalni centri bodo izvajali raziskave in študije na področju trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti z namenom zmanjševanja emisij CO2 in energije v prometnem sektorju, medtem ko se bodo javne uprave pridobile inovativne pobude, ki jih predvidevata SAEP in SUMP na projektnih območjih. To sodelovanje bo povečalo kompetence in znanja javnih uprav. Razvoj čezmejnih skupnosti, ki omogoča dialog in izmenjavo izkušenj ter informacij med javnimi upravami, raziskovalnimi centri/univerzami in izvajalci prevozov, bo zagotavljal trajnost doseženih rezultatov in s tem povečal ozaveščanje javnosti glede na okoljsko trajnostna ravnanja. Prebivalci bodo namreč mogli sprejeti ali krepiti svoje »zeleno« ravnanje na področju mestne, izvenmestne in čezmejne mobilnosti s storitvami mobilnosti z nizkimi emisijami CO2, ki jih bodo partnerji izvajali in promovirali v okviru čezmejne skupnosti.

Partner

Vodilni partner

Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA - SERVIZIO ENERGIA

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Unione Territoriale Intercomunale del Noncello

Pordenone
ITA

Projektni partner št.3

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Prometnotehniški inštitut

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.4

RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.5

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
MUSE_SLO_2.pdf
( 540 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:50 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Namen projekta je vključiti energetsko učinkovitost in zmanjšanje emisij CO2 v strategije za mobilnost čezmejnih lokalnih javnih ustanov. Prvi cilj je ureditev smernic in akcijskega načrta, drugi vzpostavitev čČezmejne sSkupine za trajnostno mobilnost, tretji pa izvajanje pilotnih projektov, kot so na primer polnilne postaje za električna vozila in sistem za upravljanje in spremljanje polnilnih postaj in storitev za mobilnost.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.05.2018)

V začetni fazi projekta somo se osredotočali na sestavljanje delovne skupine ter na izvajanje razpisnih postopkov in drugih pripravljalnih aktivnosti. Organizirali smo prvo javnoodprto srečanje namenjeno, da bi obveščanjuli javnosti o ciljih projekta. Poleg tega smo izdelalivedli načrtarhitektonsko oblikovanje polnilne postaje s tehnologijo pametnega omrežja, ki bo nameščena v prostorih Univerze v Trstu in bo služila kot vzorec za druge podobne postaje.

Kontakti

Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura

0039 0405583001
Piazzale Europa 1, 34123, Trieste, Italia
Lughi Vanni

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA - SERVIZIO ENERGIA

0039 0403774194
Via Giulia 75/1, 34126 Trieste, Italia
Cacciaguerra Sebartiano

Unione Territoriale Intercomunale del Noncello

0039 0434392568
Corso Vittorio Emanuele II 64, 33170 Pordenone, Italia
Brazzafolli Federica

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Prometnotehniški inštitut

00386 (0) 12418532
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Šemrov Darja

RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

00386 (0) 53306680
Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Nikic Jasmina

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

00386 (0) 13061902
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matej Gojčič