Splošni cilj Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija je boljše čezmejno sodelovanje za izboljšanje kakovosti življenja prebivalstva in varovanje ter promocija kulturne in naravne dediščine, usmerjenih v podnebno nevtralnost na programskem območju za trajnostno, inovativno in vključujočo rast.

Splošni cilj se razvija prek 4 ciljev politike (CP, imenovanih tudi PO, "Policy Objectives", in ISO, "Interreg Specific Objective") in 7 specifičnih ciljev (SC):

 

CP1 - Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT

  • SC 1.1 - Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij

CP2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki prehaja na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika in je odporna, s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

  • SC 2.4 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

  • SC 2.6 - Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri

  • SC 2.7 - Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

CP4 – Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

  • SC 4.6 - Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

SCI 1 - Boljše upravljanje sodelovanja

  • SCI 1.(b) - Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah

  • SCI 1.(c) -  Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezovanja med ljudmi  (people-to-people)
Pametnejša Evropa
Okolju prijaznejša Evropa
Bolj socialna Evropa
Boljše upravljanje