Okolju prijaznejša Evropa

PALLIPES

Domorodni potočni raki, A. PALLIPES, na območju med Italijo in Slovenijo: varuhi ekosistema
Trajanje
24
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
April 2026
Partnerji
4
Celotni znesek
1.057.167,79 €
Prispevek ESRR
845.734,23 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politikeCP 2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični ciljSC 7 -  Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

TipologijaStandardni projekt

Splošni cilj projekta PALLIPES je izboljšanje varstva potočnega raka primorski koščak ali koščenec Austropotamobius pallipes v čezmejnem območju Slovenija-Italija kot bioindikatorja zdravih ekosistemov in ohranjene biotske pestrosti. A.pallipes je sladkovodni rak, zaščiten s prilogama II in V Habitatne direktive EU, Bernsko konvencijo in uvrščen kot ogrožen na Rdeči seznam IUCN. Njegov življenjski prostor so bistre, tekoče, celinske vode, bogate s kisikom in z dobro fizikalno-kemijsko kakovostjo, s kamnito, prodnato in peščeno podlago. Vedenje o razširjenosti A.pallipes v čezmejnem območju je nepopolno, vendar je potrjeno, da je stanje njegove ohranjenosti slabo, tako v Sloveniji kot v Italiji. Potočni rak je odličen bioindikator, pokazatelj stanja ohranjenosti habitatov in biodiverzitete vodnih ekosistemov. Vrsta je netolerantna na onesnaženje in hidrološke spremembe, ogrožena pa je tudi zaradi degradacije habitatov, tujerodnih vrst rakov (NICS) in račje kuge (Aphanomyces astaci). Tudi podnebne spremembe (zmanjšani pretoki vode/suše poleti in pozimi) negativno vplivajo na njegovo populacijo. 

Cilji
  • Izboljšanje varstva potočnega raka primorski koščak ali koščenec Austropotamobius pallipes v čezmejnem območju Slovenija-Italija kot bioindikatorja zdravih ekosistemov in ohranjene biotske pestrosti.
  • Razviti 4  pilotne ukrepe.
  • Skupna strategija za spremljanje populacij A.pallipes na čezmejnem območju Slovenija – Italija.
Učinki

Glavni neposredni učinki bodo okrepljeni skupni pristopi, ki bodo prispevali k boljšemu upravljanju in promociji omrežja Natura 2000 in območij Natura 2000 za vrsto potočnega raka A. pallipes; krepitev čezmejne zelene infrastrukture, saj so habitati A.pallipes potoki z obrežno vegetacijo in gozdovi.

Partnerji

Park Škocjanske jame, Slovenija
Università degli Studi di Trieste
Javno Podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
Ente tutela patrimonio ittico
Pridruženi Partnerji
Občina Ilirska Bistrica
RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - servizio biodiversità
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE URAD ZA UPRAVLJANJE Z VODAMI
Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt