Boljše upravljanje

CO ADRIA

EZTS Severnega Jadrana za spodbujanje podnebne nevtralnosti do leta 2050: strateške pobude za energetsko učinkovitost v regiji
Trajanje
24
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
April 2026
Partnerji
6
Celotni znesek
874.866,20 €
Prispevek ESRR
699.892,96 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: ISO 1 - Boljše upravljanje sodelovanja

Specifični cilj: ISO 1.(b) - Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah

Tipologija: Standardni projekt

Kratek opis projekta: Projekt CO ADRIA naslavlja skupen izziv podnebnih sprememb na programskem območju Italija- Slovenija. Projekt vnaša več inovativnih elementov tako s svojim strateškim pristopom kot s konkretnimi rešitvami, ki jih želi razviti. V prvi vrsti ustanovitev EZTS spodbuja konkretni čezmejni model sodelovanja, saj združuje italijanske in slovenske partnerje v skupno strukturo, ki je pristojna za delovanje na obeh straneh meje, in ki ima možnost širitve v bodočnosti tudi na države, ki mejijo na programsko območje. Poleg tega bo projekt preizkusil modele upravljanja z energijo na čezmejni ravni, tako da bo aktivno vključeval lokalno skupnost pri določanju prednostnih nalog in ukrepov za energetsko tranzicijo. Izvajali se bodo pilotni ukrepi in preizkušale možnosti za vzpostavitev čezmejnih energetskih skupnosti, v katerih bodo pri proizvodnji in upravljanju energije uporabniki imeli aktivno vlogo. Rezultati projekta so: institucionalizacija mreže čezmejnega sodelovanja z ustanovitvijo EZTS, ki bo delovalo kot osrednji organ za sodelovanje na področju podnebne nevtralnosti na tem območju; sprejetje skupnih akcijskih načrtov za spodbujanje energetske učinkovitosti in uvajanje inovativnih energetskih rešitev na čezmejnem območju; sodelovanje pri skupnih pobudah za usposabljanje in obveščanje glede spodbujanja podnebne nevtralnosti na programskem območju, ki bodo najprej organizirane v okviru projekta, po njegovem zaključku pa EZTS. Koristniki dosežkov in rezultatov projekta bodo številni. Partnerske organizacije, ki so lokalna samouprava, bodo izboljšale svoje kompetence na področju energije in podnebja ter pridobila večje znanje za načrtovanje in izvajanje trajnostnih lokalnih politik. Gospodarske družbe ter mala in srednje velika podjetja z območja bodo vključena v pilotne ukrepe za razvoj trajnostnih energetskih rešitev. Lokalno prebivalstvo bo osveščeno in vključeno v pobude energetske skupnosti ter bo prevzelo aktivno vlogo pri tranziciji. S participativnim pristopom za razvoj projektov za pretvorbo energije in z ustvarjanjem sinergij bo zagotovljen ponovljiv model čezmejnega upravljanja na področju vprašanj trajnostnega razvoja in doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050. Čezmejno sodelovanje je nujno, saj okoljski in podnebni izzivi ne poznajo geografskih ali upravnih meja in zahtevajo usklajeno skupno delovanje med območji in partnerji na obeh straneh meje. V primerjavi z izoliranimi ukrepi na lokalni in nacionalni ravni bo izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks med italijanskimi in slovenskimi partnerji omogočila učinkovitejše reševanje omenjenih izzivov.

Cilji
  • Bistveno prispevati k doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050 v skladu z evropskimi cilji.
  • Projekt stremi za podnebno nevtralnostjo na čezmejnem območju, in sicer z usklajevanjem ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjšanjem emisij in spodbujanjem uporabe obnovljivih virov energije v ključnih sektorjih, zahvaljujoč ustanovitvi skupne strukture.
  • Projekt bo v sedanje razmere vnesel pričakovane spremembe, in sicer želi z novimi pristopi in vedenjem olajšati izvajanje skupnih pobud ter premagati čezmejne upravne ovire za doseganje podnebne nevtralnosti.
Učinki
  • Strateška mreža čezmejnega sodelovanja vseh PP za doseganje podnebne nevtralnosti v EU do leta 2050 s pripravo vse potrebne dokumentacije za ustanovitev EZTS, tako da se doseže enotno in visoko raven čezmejnega upravljanja na področju podnebne nevtralnosti, ki je skupna vsem PP.
  • Dva akcijska načrta, in sicer prvi z naborom ukrepov in aktivnosti, ki jih je treba izvesti za zagotovitev odziva na podnebne spremembe, ter primerjavo dobrih praks in sprejetje skupnih ukrepov misije EU »Prilagajanje podnebnim spremembam«, drugi pa za zagotovitev časovnega načrta bodočega EZTS za pobude, ki jih je potrebno izvesti za vzpostavitev energetskih skupnosti, vključno z uporabo vodika.
  • Skupni čezmejni izobraževalno(informativni) ukrepi za izboljšanje znanja javnih uslužbencev ter osveščanje prebivalstva o pomenu teritorialnega sodelovanja in osveščanje o okoljskih ter podnebnih vprašanjih.

Partnerji

Università Ca’ Foscari Venezia
Občina Ajdovščina
Comune di Udine - Comun di Udin
Mestna občina Koper - Comune città di Capodistria
Comune di Monfalcone
Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica
Pridruženi Partnerji
Regione Veneto - Unità Organizzativa programmazione unitaria di Area (Fesr Fsc)
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte občine Izola
Posoški razvojni center
Regijska razvojna agencija ROD
Združenje mestnih Občin Slovenije
Iniziativa Centro Europea – Segretariato Esecutivo

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt