Bolj socialna Evropa

KRAS-CARSO II

Skupno upravljanje in trajnostni razvoj območja Matičnega Krasa
Trajanje
36
mesecev
Začetek
Januar 2023
Konec
Januar 2026
Partnerji
12
Celotni znesek
4.375.000,00 €
Prispevek ESRR
3.500.000,00 €
Trenutno stanje projekta
3%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politikeCP4 - Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

Specifični ciljSC 6 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologijaprojekt strateškega pomena

Projekt sodi v cilj SO 4.6, ki je posvečen »Ohranjanju, vzdrževanju in promociji kulturne dediščine, izvajanju trajnostnih in inovativnih praks v turizmu, podpori izobraževanju in usposabljanju za spodbujanje zaposljivosti in socialne vključenosti«. V tem smislu je cilj projekta spodbuditi turistični razvoj območja. Poudariti je treba trajnostni vidik celotne destinacije in promovirati celotno območje. Projekt bo uporabljal nove, digitalne tehnologije in delal na mehki mobilnosti za podporo turizmu na čezmejnem funkcionalnem območju Krasa.

Cilji

Glavni cilj projekta KRAS-CARSO II je ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje - EZTS Kras-Carso za upravljanje čezmejnega turizma ter tudi financiranje in upravljanje geoparka Kras-Carso. Pri tem bo vodilni partner tesno sodeloval z vsemi občinami, tudi tistimi, ki niso pridruženi partnerji projekta in izpeljal postopke, ki so potrebni na občinskih svetih za ustanovitve skupne upravljavske strukture.

Inovativnost se bo v projektu izkazovala pri pripravi celostnih turističnih produktov, ki bodo temeljili na izjemni naravni predvsem geološki in kulturni dediščini Matičnega Krasa. Raziskovalne in znanstvene institucije, ki so partnerji projekta, so vodilne na področjih delovanja in razpolagajo z vrhunskimi strokovnjaki. Ti bodo pripravili strokovne študije in analize, ki jih bo mogoče uporabljati za turistične produkte in nadaljnji razvoj, nato se bo iz izbranih pripravilo trajnostne produkte z inovativnimi metodami interpretacije. Uporabilo se bo tehnike digitalizacije, kot so 3D digitalno modeliranje, virtualna resničnost in interaktivne razstave. Prav tako bo promocija projektnih aktivnosti potekala s pomočjo digitalnih orodij. Eden izmed glavnih skupnih turističnih produktov bo skupna pot, ki bo povezala celotno območje v krožno pot, na katero se bo navezalo še najmanj pet krožnih poti v skupni dolžini 200 kilometrov ali več. Mreža čezmejnih poti namenjena kolesarjem in pešcem bo enotno označena in bo dostopna različnim ciljnim skupinam. 

Ob teh poteh bodo predstavljene geološke točke ter druge naravne in kulturne znamenitosti, ki izkazujejo edinstvenost Matičnega Krasa z vidika gastronomije, geopestrosti, arhitekture, vodnih virov, svetovno priznano veščino suhozidne gradnje in UNESCO priznane geotočke. Mlade bomo vključili v projekt z izvedbo inovativnega turističnega Hackatona. Lokalnim pridelovalcem iz območja Matičnega Krasa bo namenjena še posebna pozornost. S ciljem zvišati kvaliteto ponudbe, se bo izdelalo znamko kakovosti s potrebnimi analizami, pravilniki in raziskavami ter obvezno promocijo le-te. Lokalnim ponudnikom se bo ponudilo možnost izobraževanj ter vzpostavitev mreže sodelovanja med njimi. Različni deležniki, ki delujejo na projektnem območju, bodo sodelovali pri organizaciji številnih čezmejnih dogodkov, ki bodo potekali za celotno obdobje izvajanja projekta. Tak tip mreženja bo združil širši del populacije, od mladih in z njimi povezanimi izobraževalnimi institucijami vse do ranljivih skupin, kot so osebe s posebnimi potrebami in starejša populacija. Za trajnostno prometno povezovanje se bo nabavil e-kombi ter vzpostavilo pilotni primer povezovanja turističnih točk območja Matičnega Krasa z javnimi prevozi.

S sodelovalnim pristopom, tako pri ustanavljanju upravljavske strukture, pripravi skupnih čezmejnih produktov, organizaciji čezmejnih dogodkov in vzpostavitvi trajnostnih oblik javnega prevoza, se bo učinek ovire, ki jo je povzročila v zgodovini postavljena meja, zmanjšal in bo življenje na čezmejnem območju Matičnega Krasa potekalo kot primer dobre prakse trajnostnega povezovanja v združeni Evropi.

Učinki
  • ·         Akcijski načrt delovanja EZTS Kras-Carso

  • ·         Skupna blagovna znamka kakovosti

  • ·         Pilotni primer ukrepov s področja trajnostne mobilnosti

  • ·         Ustanovitev EZTS Kras-Carso

  • ·         Izvajanje  čezmejnih usposabljanj

  • ·         Skupna organizacija čezmejnih prireditev na območju čezmejnega geoparka Kras-Carso

  • ·         Skupne rešitve za sodelovanje zainteresiranih deležnikov pri delovanju EZTS

  • ·         Vzpostavitev skupne infrastrukture in čezmejna organizacija dogodkov

  • ·         Skupne rešitve za dvig ozaveščenosti o okoljskem pomenu za trajnostni razvoj turizma

  • ·         Korak bližje k skupni rešitvi, da čezmejni geopark Kras-Carso postane UNESCO globalni geopark

Partnerji

ORA Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov doo
Občina Sežana
Park Škocjanske jame, Slovenija
ZRC SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - ZRSVN-IRSNC NG
Univerza na Primorskem - Università del Litorale
Geološki zavod Slovenije
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
GAL Carso - LAS Kras
PromoTurismoFVG
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Padova
Pridruženi Partnerji
Občina Divača
Občina Hrpelje-Kozina
Občina Komen
Občina Miren-Kostanjevica
Univerza v Ljubljani – Naravoslovnotehniška fakulteta – Oddelek za geologijo
Slovenska turistična organizacija (javna agencija RS za trženje in promocijo turizma)
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport – Direktorat za turizem
Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa
Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina
Comune di Doberdò del Lago - Občina Doberdob
Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina
Comune di Sagrado
Comune di Monfalcone
Comune di Sgonico - Občina Zgonik

Novice in dogodki

Kontakti

ORA Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov doo

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Aleš Vodičar
info@ora.si
0038657344362
Delite ta projekt