Okolju prijaznejša Evropa

POSEIDONE

Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj
Trajanje
36
mesecev
Začetek
Januar 2023
Konec
Januar 2026
Partnerji
12
Celotni znesek
4.375.000,00 €
Prispevek ESRR
3.500.000,00 €
Trenutno stanje projekta
10%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki prehaja na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika in je odporna, s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti.

Specifični cilj: SC7 Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja.

Tipologija: projekt strateškega pomena

 

 

 

Projekt POSEIDONE je namenjen funkcionalnemu območju Severnega Jadrana , ki se razteza od mesta Chioggia do slovenske obale, njegovi glavni cilji pa so spodbujanje lokalnega razvoja s podpiranjem varstva narave in biotske raznovrstnosti, razvoj zelene in modre infrastrukture v območjih Natura 2000, zmanjšanje turističnega pritiska na naravne parke in območja z visoko naravno vrednostjo ter spodbujanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, kar bi omogočilo izboljšanje krajine, zaščito avtohtonih vrst in širjenje znanja.

Cilj politike, na kateri temelji projekt, je bolj zelena Evropa brez CO2, ki za boj proti podnebnim spremembam upošteva tudi varstvo in vzpostavitev biotske raznovrstnosti ter zelene in modre infrastrukture.

Izzivi, ki jih namerava obravnavati projekt, se nanašajo na izvajanje skupnih ukrepov partnerstva za blažitev podnebnih sprememb na področju upravljanja zavarovanih območij in območij z visoko naravno vrednostjo, kot tudi na izboljšanje in vzpostavitev biotske raznovrstnosti ter zelene in modre infrastrukture, tudi z namenom zmanjševanja onesnaženosti zraka in emisij CO2. Varstvo biotske raznovrstnosti bo tako spodbudilo raznolikost krajin, vključno s kmetijskimi. Poleg tega bo projekt s kampanjami ozaveščanja in čiščenja spodbujal tudi boljše upravljanje z odpadki na obeh straneh meje.

Sodelovanje med območji, vključenimi v projekt, predstavlja priložnost za srečevanje in razpravo o določenih skupnih problematikah ali temah. Zato bo skupna delovna metoda spodbujala inovativnost pri dostopanju do skupnih rešitev glede krepitve institucionalnih tehničnih veščin in prenosa znanja za opredelitev in spodbujanje ekološko-trajnostnih ter inovativnih strategij upravljanja naravnih in zavarovanih območij.

Projekt bo prispeval k trajnostnemu razvoju območja v čezmejnem in makroregionalnem obsegu ter spodbujal varstvo biotske raznovrstnosti na naravnih in zavarovanih območjih. Glavni rezultati projekta bodo izboljšanje biotske raznovrstnosti v obalnem območju severnega Jadrana z vzpostavitvijo in varstvom zelene ter modre infrastrukture, vzpostavitev orodij za načrtovanje trajnostnega turizma, dejavnosti za promocijo, izboljšanje poznavanja in valorizacijo območij ter varstvo naravne in kmetijske krajine.

Pristop čezmejnega sodelovanja med vključenimi partnerji bo temeljil na medsebojnem sodelovanju pri obravnavanju prepoznanih skupnih izzivov in opredelitvi dolgoročnih ciljev, začenši s kapitalizacijo prejšnjih pridobljenih izkušenj. Učinkovitost čezmejnega pristopa tega projekta je povezana z večjo učinkovitostjo in stabilnostjo učinkov projekta, vzpostavitvijo zavarovanih območij in izmenjavo dobrih praks, ki se uporabljajo na različnih vključenih območjih, kar bogati tako znanje kot izkušnje.

Cilji

Projekt POSEIDONE Ppredvideva ustvariti naslednje ukrepe:

  • krepitev institucionalnih tehničnih veščin in prenosa znanja z namenom prepoznavanja in spodbujanja inovativnih  sonaravnih strategij upravljanja za kakovost vode in plaž, zbiranja znanja in spremljanja učinkov podnebnih sprememb na izbranih obalnih območjih, kot podlage za načrtovanje potrebnih ukrepov za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe;
  • sodelovanje med javnimi in zasebnimi subjekti za preučevanje usklajenih sistemov za preprečevanje erozije obale in za izboljšanje odtekanja poplavnih voda z integriranimi sistemi za upravljanje priteka voda;
  • spremljanje obalnih habitatov, pomembnih za biotsko raznovrstnost, in načrtovanje posegov za odpravo vzrokov okoljskih alteracij.
Učinki

Glavni pričakovani učinki projekta zadevajo:

  1. organizacijo skupnih čezmejnih aktivnosti, kot je uporaba jadrnice Goletta Verde, s katero se bodo izvajala dnevna zahtevnejša usposabljanja o novih tehnologijah za monitoring na morju vzdolž severne jadranske obale, ki je vključena v projekt; ob tej priložnosti se bodo zbirali tudi podatki za podporo dejavnostim spremljanja iz DP1. Drugi skupni ukrep se bo nanašal na pripravo koledarja v skupni rabi za italijanske in slovenske partnerje o glavnih aktivnostih ozaveščanja in čiščenja morja, obale, rek in naravnih območij, prek katerih se bodo spodbujale kampanje ozaveščanja in čiščenja z vključevanjem lokalnega prebivalstva (D.2.1.2 in D.2.1.3) (RCO81);
  2. razvoj čezmejne strategije za prepoznavo in ustvarjanje novih zavarovanih območij, ki bo namenjena razvoju čezmejne vizije (metod in meril) za opredelitev ukrepov, ki lahko ustavijo, upočasnijo ali obrnejo trend upadanja biotske raznovrstnosti in hkrati blažijo vplive podnebnih sprememb s ciljem izboljšanja varstva pomembnih habitatov in vrst (D 1.4) (RCO83);
  3. izvedbo pilotnih ukrepov za preizkušanje plavajočih ploščadi, ki bodo služile kot počivališča za morske ptice, obnovitvenih aktivnosti z izdelavo otočkov ter ukrepov za ohranjanje avtohtonih sort rastlin (D.2.3.4, D.3.3.1) (RCO84).

Partnerji

VeGAL - GAL Venezia Orientale
Regione del Veneto
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia
Comune di Staranzano – Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo
Fondazione WWF Italia
Regionalni razvojni center Koper
Javni zavod Krajinski park Strunjan
DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Občina Ankaran - comune Ancarano
ZRS - Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Partner Associati

Regione del Veneto - Direzione pianificazione territoriale
Regione Friuli Venezia Giulia Dir Cent risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Biodiversità
OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Legambiente Veneto Orientale PASCUTTO GERETTO APS
SOLINE Pridelava soli d.o.o.
Občina Izola - comune Isola
Mestna občina Koper - comune Capodistria

Novice in dogodki

Kontakti

VeGAL - GAL Venezia Orientale

Vittorio Cimetta 1, 30026 Portogruaro
Sig.ra Cinzia Gozzo
vegal@vegal.net
00390421394202
Delite ta projekt