Okolju prijaznejša Evropa

E-NAT2CARE

Krepitev čezmejnih vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru
Trajanje
24
mesecev
Začetek
September 2023
Konec
Avgust 2025
Partnerji
5
Celotni znesek
741.264,63 €
Prispevek ESRR
593.011,69 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični cilj:  SC 7 -  Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

Tipologija:  Kapitalizacijski projekt

Skupni izziv UO je aktivno varovanje in ohranjanje visoke stopnje in razpršenosti biotske raznovrstnosti, ki je prisotna od Alp do morja in Krasu. Projekt E-NAT2CARE namerava slediti ciljem implementacije, prenosa in komunikacije, da bi uporabili in okrepili tisto, kar je ustvaril projekt NAT2CARE. Splošni cilj projekta je ohranjati in obnavljati biotsko raznovrstnost na UO z uresničevanjem 2 čezmejnih pilotnih ukrepov za spremljanje stanja vrst, opredeljenih kot » bioindikatorji«, ki so pokazatelji stanja ohranjenosti habitatov in biodiverzitete: Rosalia alpina in Strix uralensis. To bomo izvedli z nadgradnjo, prenosom in implementacijo sistema monitoringa na osnovi inovativnih metodologij, ki bodo povečale učinkovitost in kakovost zbranih podatkov in naravovarstvenih ukrepov v zavarovanih območjih N2K in UNESCO MAB. Poleg tega bo monitoring izbranih indikatorskih vrst prvič izveden tudi na območju slovenskega Krasa (pilotno območje MAB Parka Škocjanske jame in širšega vplivnega območja) ter tržaškega in goriškega Krasa.

Cilji
  • Splošni cilj projekta je ohranjati in obnavljati biotsko raznovrstnost na UO z uresničevanjem čezmejnih pilotnih ukrepov za spremljanje stanja vrst, opredeljenih kot » bioindikatorji«.

  • Skupni izziv UO je aktivno varovanje in ohranjanje visoke stopnje in razpršenosti biotske raznovrstnosti, ki je prisotna od Alp do morja in Krasu.

  • Projekt namerava slediti ciljem implementacije, prenosa in komunikacije, da bi uporabili in okrepili tisto, kar je ustvaril projekt NAT2CARE.

  • Nadgradnja, prenos in implementacija sistema monitoringa na osnovi inovativnih metodologij, ki bodo povečale učinkovitost in kakovost zbranih podatkov in naravovarstvenih ukrepov v zavarovanih območjih N2K in UNESCO MAB.

  • Monitoring izbranih indikatorskih vrst bo prvič izveden tudi na območju slovenskega Krasa (pilotno območje MAB Parka Škocjanske jame in širšega vplivnega območja) ter tržaškega in goriškega Krasa.

  • Krepitev in prenos rezultatov vezanih na ekosistemske storitve (ES), s 3. pilotnim ukrepom.

  • Oblikovan bo atlas ekosistemov/habitatov in ES na območju Krasa, natančneje na pilotnem območju MAB Parka Škocjanske jame.

  • Čezmejno sodelovanje bo omogočilo delitev skupnih pristopov spremljanja in ukrepov za zaščito podobnih čezmejnih habitatov v Alpah in na Krasu. Opredelitev in kartiranje ekosistemskih storitev je evropska metodologija, ki bo prvič uporabljena na čezmejnem območju.

  • Komunikacija bo izvedena na treh ravneh: prva je namenjena partnerstvu in upravljavcem zavarovanih območij, druga je namenjena sektorskim izvajalcem, tretja širši javnosti in zaposlenim v izobraževanju.

Učinki

Glavni projektni učinki bodo na voljo v kratkem.

Partnerji

Nacionalni inštitut za biologijo
Parco Naturale regionale delle Prealpi Giulie
Park Škocjanske jame, Slovenija
Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali
Univerza na Primorskem - Università del Litorale

Partner Associati

Štirna, Zavod za trajnostne rešitve
Javni zavod Triglavski narodni park
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - servizio biodiversità
Delegazione italiana in Convenzione delle Alpi - Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica
Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane
Veneto Agricoltura
Ministrstvo za okolje in prostor
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - ZRSVN-IRSNC NG
Zavod za gozdove Slovenije

Novice in dogodki

Kontakti

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111 - 1000 Ljubljana
Dr. Alenka Žunič Kosi
alenka.zunic-kosi@nib.si
+386059232701
Delite ta projekt