Bolj socialna Evropa

KAŠTellieri

Trajnostna kulturno-turistična destinacija Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana
Trajanje
30
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
Oktober 2026
Partnerji
6
Celotni znesek
1.364.133,46 €
Prispevek ESRR
1.091.306,76 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP4 -  Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

Specifični cilj: SC 6 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija: Standardni projekt

Kratek opis projekta: Območje od Kvarnerja preko Istre, Čičarije, Brkinov ter naprej preko Krasa in vse do Benečije, zaokroža preplet skupnih naravnih danosti, kakor tudi bogata skupna zgodovina. Gosto poseljeno ozemlje, o čemer priča presenetljiva gostota gradišč iz obdobja bronaste in železne dobe (2. do 1. tisočletje pred n.š.), poimenovanih tudi kaštelirji, kasteljeri, zidine, gradine, kastellieri, skoraj pozabljene kulturne dediščine območja, je bilo v prazgodovini povezano. Za poimenovanje teh prazgodovinskih naselbin se v projektu enakovredno uporabljata pojma kaštelir in/ali gradišče. Prav to je tudi glavni razlog za čezmejno sodelovanje v okviru projekta Kaštelir, ki je uspešno obudil tovrstvno dediščino v čezmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško (Interreg SI-HR 2014-2020) ter ga prav zaradi tega želimo v okviru projekta KAŠTellieri kapitalizirati, torej nadgraditi in prenesti na čezmejno območje Italija-Slovenija, saj brez čezmejnega sodelovanja ni mogoče doseči celostne valorizacije, interpretacije in oživitve tovrstne dediščine na celotnem območju, kjer se ta pojavlja. Glavni skupni izziv projekta KAŠTellieri je obuditi čezmejno starodavno kulturno dediščino in nesnovno dediščino tedanjih ljudi, jo interpretirati ter na sodoben način predstaviti z digitalizacijo in kreativnimi industrijami, da bo služila trajnostnemu turizmu, ob upoštevanju sonaravnega ravnanja z okoljem. Rdeča nit projekta je prazgodovinska kulturna dediščina gradišč-kaštelirjev, ki se je pri nas pojavila v bronasti, razcvet pa doživela v železni dobi. Danes jo v veliki meri zaraščata grmovje in gozd. V projektu KAŠTellieri želimo preko aktivnosti zelenega prehoda prispevati k zmanjšanju ogljičnega odtisa turizma in zmanjšanju njegovih vplivov na okolje ter k povečanju družbene odgovornosti. Poleg zgoraj navedenih izzivov bo projekt pripomogel k reševanju še dveh perečih izzivov programskega območja: koncentracijo turističnih tokov v obalnem delu in sezonskosti. Projekt KAŠTellieri bo z vključitvijo lokalnih skupnosti pripomogel k preusmeritvi turističnih tokov na podeželje, sledil ciljem razvoja turizma v obmejnem zaledju obeh držav in bistveno pripomogel je zmanjšanje sezonskosti v čezmejnem turizmu. Tako lahko pomaga izboljšati ekonomske razmere na destinaciji in zmanjšati težave, povezane s prenasičenostjo obalnih mest v sezoni.

Potrebno je tudi poudariti, da se bo čezmejno mreženje projektnih partnerjev in najširšega možnega spektra drugih deležnikov pripeljalo do pomembne izmenjave znanj, kar bo pomenilo zelo veliko dodano vrednost za vsakega od projektnih partnerjev in projektno območje, kot tudi do številnih drugih sinergijskih učinkov na projektnem območju.

Cilji
  • Ohraniti, ovrednotiti in zaščititi kulturno dediščino gradiščkaštelirjev v okviru trajnostne kulturno-turistične destinacije Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana.
  • Oživiti, promovirati in interpretirati izbrana gradišča skozi inovativne in trajnostno naravnane produkte čezmejnega turizma, s poudarkom na digitalizaciji, socialnem vključevanju in zelenem prehodu.
Učinki
  • Oblikovana skupna strategija in akcijski načrt trajnostne kulturno-turistične destinacije Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana;
  • Skupno oblikovani in izvedeni pilotni ukrepi, med katerimi velja posebej izpostaviti ustanovitev edinstvenega čezmejnega Arheološkega inštituta za Zgornji Jadran in vzpostavitev razširjenega Čezmejnega konzorcija za prazgodovinska gradišča – kaštelirje Zgornjega Jadrana. V okviru skupno oblikovanih pilotnih ukrepov bodo zasnovani tudi pilotni ukrepi vezani na digitalno interpretacijo dediščine – pilotno nadgrajeni avatar Aviko, virtualna spletna platforma-turistični vodnik Kastelir.eu, čezmejni kolesarski produkt »Kaštelirji Road«, 3D modeli gradišč kaštelirjev, trajnostni čezmejni turistični produkti 5*doživetja in drugi. Pilotno bodo vzpostavljene tudi zunanje info-interpretacijske točke na gradiščih;
  • Izvedeni skupni programi usposabljanj turističnih vodičev, kandidatov za turistične vodnike, gostinskih in ostalih turističnih ponudnikov ter oseb s posebnimi potrebami ter izvedene arheološke delavnice za otroke;
  • Javni skupno organizirani čezmejni dogodki v okviru priprave strategije in akcijskega načrta, dve ediciji dneva kaštelirjev, festivali na gradiščih – kaštelirjih ter čezmejna usposabljanja in čezmejna študijska tura za turistične vodnike in novinarje, influencerje.

Partnerji

Mestna občina Koper - Comune città di Capodistria
ZRS - Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Javni zavod za turizem in kulturo Miren Kras
Venetian Cluster
Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Pridruženi Partnerji
Comune di Muggia
Občina Hrpelje-Kozina
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Občina Komen
Občina Izola - Comune di Isola
Istarska županija
ORA Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov doo
Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte občine Izola

Novice in dogodki

Kontakti

Mestna občina Koper - Comune città di Capodistria

Verdijeva ulica - via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria
Delite ta projekt