Okolju prijaznejša Evropa

WASTE DESIGN 2.0

Razvoj skupnih rešitev in testiranje inovativnih tehnologij na področju ravnanja z odpadki in njihove ponovne uporabe za spodbujanje krožnega gospodarstva
Trajanje
24
mesecev
Začetek
Oktober 2023
Konec
September 2025
Partnerji
5
Celotni znesek
738.982,80 €
Prispevek ESRR
591.186,24 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 – Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki prehaja na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika in je odporna, s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični cilj: SC6 – Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri

Tipologija: kapitalizacijski projekt

 

Projekt naslavlja izzive na področju podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja, s poudarkom na ravnanju z odpadki in spodbujanju krožnega gospodarstva. Splošni cilj projekta je prispevati k prehodu na krožno gospodarstvo z boljšim upravljanjem odpadkov in s spodbujanjem njihove predelave in ponovne uporabe ter s tem zmanjšati vpliv odpadkov na okolje. S projektnimi aktivnostmi želimo prispevati k povečanju odstotka ločeno zbranih odpadkov na PO in k povečanju ozaveščenosti prebivalstva o pomenu krožnega gospodarstva. Inovativnost projekta predstavljajo pilotne investicije v nove ekološke otoke, v katere bo nameščen digitalni sistem za nadzor polnosti zabojnikov. Inovativen je tudi pristop k ozaveščanju prebivalstva o pomenu ločenega zbiranja odpadkov in njihove ponovne uporabe, ki ga bomo dosegli z izdelavo urbane opreme iz recikliranih materialov in s skupnimi čezmejnimi ukrepi, v katere bomo preko delavnic neposredno vključili lokalno prebivalstvo čezmejnega območja (ČO).

Cilji

Korist bodo imeli organi upravljanja na vseh ravneh, izobraževalne inštitucije, podjetja, NVO in lokalno prebivalstvo ČO. Odstotek ločeno zbranih odpadkov na PO ne dosega zastavljenih ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj, zato je potrebno sodelovanje v skupnih čezmejnih ukrepih za dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu ločenega zbiranja odpadkov in njihove ponovne uporabe za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Z načrtovanimi aktivnostmi in s pristopom od spodaj navzgor bo projekt spodbujal krožno gospodarstvo, kar bomo dosegli s skupnimi čezmejnimi ukrepi za ozaveščanje prebivalcev in z uporabo digitalnih tehnologij v procesu upravljanja z odpadki, kar bo dolgoročno doprineslo k zmanjšanju izpustov CO2.

Učinki

Glavni neposredni učinek projekta so Skupni čezmejni ukrepi za izboljšano upravljanje odpadkov, njihovo ponovno uporabo in predelavo za spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, rezultat projekta pa so rešitve, ki jih uporabljajo ali nadgradijo organizacije.

Partnerji

OBČINA POSTOJNA
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Università IUAV di Venezia
Comune di Duino Aurisina – občina Devin Nabrežina

Partner Associati

Zavod Znanje Postojna, javni zavod
Univerza na Primorskem, Fakulteta za Management

Novice in dogodki

Kontakti

OBČINA POSTOJNA

Ljubljanska Cesta 4, 6230 Postojna
Maja Piškur
Maja.piskur@postojna.si
00386 57280770
Delite ta projekt